Văn phòng thị ủy Văn phòng thị ủy

I/ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy:

 

1. Ông Lê Nhất Hạnh

    Chức vụ: TUV, Chánh Văn phòng Thị ủy

    Số ĐT: 

    Email:  

 

2. Bà H' Ven Niê

    Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thị ủy

    Số ĐT: 

    Email:  

 

 

3. Ông Trương Duy Huynh

    Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thị ủy.

    Số ĐT: 

    Email:  

 

II/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 

1. Chức năng

        - Tham mưu giúp cấp uỷ, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; phối hợp với các Ban Đảng tổng hợp, thông tin phục vụ cấp uỷ.

        - Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp uỷ; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản và đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp uỷ và các Ban Đảng.

2. Nhiệm vụ của Văn phòng Thị uỷ

        1. Xây dựng và thực hiện chương trình công tác

        - Giúp Ban Thường vụ Thị uỷ dự thảo hoặc thẩm định, hoàn chỉnh các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ.

        - Giúp Thường trực Thị uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm.

        2. Công tác thông tin - tổng hợp

        Văn phòng là trung tâm thông tin tổng hợp, là đầu mối quan hệ giữa Thị uỷ với Thường trực HĐND-UBND và các ban ngành, đoàn thể. Trực tiếp nhận, khai thác thông tin từ các báo cáo và qua các hội nghị của Thị uỷ, các Ban xây dựng Đảng, các TCCS Đảng trực thuộc Thị uỷ, các đơn, thư của đảng viên, cán bộ và nhân dân gởi đến Thị ủy thông qua cán bộ được phân công tổng hợp trước lúc gửi đến Chánh Văn phòng.

        Phó văn phòng phụ trách tổng hợp chỉ đạo cán bộ tổng hợp hoặc trực tiếp dự thảo báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) của Thị uỷ gởi Tỉnh uỷ theo quy định, dự thảo thông báo hoạt động của Thị uỷ và tình hình địa phương để phổ biến đến các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã và tổ chức Đảng cấp dưới. Các báo cáo trên do Chánh văn phòng tu chỉnh lần cuối trước khi trình đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ duyệt, ký ban hành hoặc giao cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Ban Thường vụ Thị uỷ ký ban hành.

        3. Phục vụ việc ra quyết định và theo dõi thực hiện quyết định của cấp uỷ

        a. Theo dõi chuẩn bị đề án

        Phó văn phòng tổng hợp và cán bộ tổng hợp cần nắm vững sự chỉ đạo của Thường trực Thị uỷ về yêu cầu, phạm vi nội dung của đề án thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi và tham gia ý kiến với các chủ đề án ngay trong quá trình chuẩn bị đề án. Nếu có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị thì Phó văn phòng tổng hợp báo cáo với Chánh văn phòng biết để báo cáo với Thường trực Thị uỷ có sự chỉ đạo kịp thời.

        Phó văn phòng tổng hợp và cán bộ tổng hợp chịu trách nhiệm thẩm định đề án, kịp thời báo cáo với Chánh văn phòng để ghi vào chương trình họp của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ.

        b. Phục vụ các cuộc họp

        Căn cứ chương trình công tác hàng tuần, tháng hoặc yêu cầu đột xuất của Thường trực Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ, Chánh văn phòng (hoặc Phó văn phòng) ký giấy mời họp. Giấy mời họp và các đề án họp của Thị uỷ cần gửi trước ngày họp ít nhất 03 ngày; giấy mời họp và các đề án họp Ban Thường vụ Thị uỷ cần gửi trước ngày họp ít nhất 02 ngày (trừ các cuộc họp đột xuất hoặc các vấn đề không cần gửi trước).

        Trong các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, Chánh văn phòng (hoặc Phó văn phòng) có trách nhiệm nắm danh sách thành viên đến dự họp, báo cáo với đồng chí chủ trì hội nghị, cử cán bộ ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị và văn bản hoá các kết luận của hội nghị. Đối với những vấn đề về tổ chức cán bộ, quốc phòng - an ninh thì nhất thiết Chánh văn phòng phải ghi biên bản, khi trích các biên bản liên quan đến công tác nhân sự, công tác cán bộ tuyệt đối không thông qua văn thư, đánh máy, in ấn kể cả lưu tại Văn thư... (Chánh văn phòng tự thao tác); các biên bản khác giao cho Phó văn phòng tổng hợp hoặc cán bộ tổng hợp ghi (chi tiết).

        Chánh văn phòng chỉ đạo, theo dõi diễn biến hội nghị, tổng hợp ý kiến thảo luận (kể cả thảo luận ở tổ hoặc ở hội trường) báo cáo với đồng chí chủ trì Hội nghị.

        c. Văn bản hóa quyết định

        Các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải thể hiện bằng văn bản. Hình thức văn bản do Phó văn phòng tổng hợp dự kiến báo cáo Chánh văn phòng, xin ý kiến đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư quyết định.

        Phó văn phòng tổng hợp, cán bộ theo dõi lĩnh vực được phân công, căn cứ kết luận của hội nghị, chỉnh lý dự thảo văn bản kết luận do cơ quan chủ đề án chuẩn bị, thông qua Chánh văn phòng hoàn chỉnh trước khi trình Phó Bí thư Thường trực hoặc Bí thư Thị uỷ duyệt, ký ban hành.

        Trong trường hợp Thường trực Thị uỷ giao cho Văn phòng thảo văn bản thì nội dung vấn đề thuộc lĩnh vực nào, do cán bộ theo dõi lĩnh vực đó dự thảo thông qua Chánh văn phòng hoàn chỉnh trước khi trình Phó Bí thư Thường trực duyệt, ký ban hành.

        d. Theo dõi thực hiện quyết định

        Văn phòng phối hợp với các Ban của Thị uỷ để tổ chức việc truyền đạt các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ, chỉ đạo theo dõi việc thực hiện các quyết định đó.

        Cán bộ tổng hợp có trách nhiệm đôn đốc các TCCS Đảng, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ thông tin báo cáo; thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện quyết định về lĩnh vực được phân công, báo cáo và đề xuất với lãnh đạo văn phòng, để lãnh đạo văn phòng kịp thời thông tin phục vụ sự  lãnh đạo của cấp uỷ, trước hết là phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ .

        4. Xử lý công văn đến và quản lý Văn bản của Thị uỷ ban hành

        a. Công văn đến

        Các loại công văn gửi đến Thị uỷ và Văn phòng (dù qua đường bưu điện hay trực tiếp mang đến) đều do văn thư nhận vào sổ công văn đến, chuyển đến Chánh văn phòng xử lý theo hướng:

        - Công văn đến thuộc lĩnh vực nào thì chuyển cho cán bộ theo dõi lĩnh vực đó nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý. Đối với những vấn đề chung thì do Chánh văn phòng nhận, báo cáo với Phó Bí thư xử lý (tuỳ tính chất từng vấn đề mà báo cáo ngay, báo cáo trong ngày hoặc báo cáo trong họp giao ban định kỳ).

        - Các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tỉnh uỷ và các công văn mật (kể cả điện mật) do Chánh văn phòng nhận, báo cáo với Bí thư hoặc Phó Bí thư. Các phong bì ghi rõ họ tên người nhận thì văn thư chuyển nguyên bì theo đúng địa chỉ.

        - Các loại công văn gửi đến các Ban Đảng đều do văn thư nhận, chuyển đến các Ban (có ký nhận) trong ngày để xử lý trừ ngày thứ 7 và chủ nhật. Đối với giấy triệu tập hoặc giấy mời họp “hoả tốc”, “khẩn” văn phòng điện cho người nhận hoặc cử nhân viên mang đến người nhận không kể ngoài giờ hành chính.

        - Các đơn thư tố cáo, khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thị uỷ thì Phó văn phòng phụ trách nội chính làm phiếu báo cho đương sự và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết sau đó báo cáo lại cho Thường trực Thị uỷ biết.

        b. Công văn chuyển đi

        Công văn chuyển đi, văn thư đọc lại để phát hiện sai sót cần chỉnh sửa; vào sổ theo dõi chuyển giao cho cơ quan bưu điện hoặc trực tiếp chuyển đến cơ quan nhận và có ký xác nhận của người nhận.

        Cán bộ theo dõi lĩnh vực được phân công, không trực tiếp chuyển công văn đi hoặc nhận công văn của các cơ quan chuyển đến, hoặc nếu nhận, phải chuyển đến văn thư để vào sổ theo dõi.

        Các công văn gửi đi của Thị uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ đều có gởi cho Thường trực Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ để thay báo cáo và lưu tại Văn phòng 03 bản: 01 bản lưu lại văn thư, 01 bản lưu tại Chánh văn phòng, 01 bản lưu tại cán bộ tổng hợp hoặc Phó văn phòng được phân công theo dõi lĩnh vực. Công văn gửi của các Ban Đảng đều lưu 03 bản: 01 bản lưu tại văn thư, 02 bản gửi lãnh đạo ban để lưu theo dõi.

        c. Công tác lưu trữ

        Quản lý kho lưu trữ, thu thập, chỉnh lý, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý của kho lưu trữ Thị uỷ. Hướng dẫn nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

        Xây dựng cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng và mục lục hồ sơ vào trong máy vi tính phục vụ khai thác trên mạng nhanh chóng, kịp thời.

        5. Công tác công nghệ thông tin

        Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; theo dõi, quản lý, sửa chữa, thay thế, bổ sung các thiết bị tin học tại các Ban của Thị uỷ. Điều hành và quản lý tài nguyên trên mạng nội bộ cơ quan; đồng thời, triển khai tập huấn, hướng dẫn việc trao đổi thông tin, tài nguyên, khai thác dữ liệu; nghiên cứu, hướng dẫn vận hành, sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin mới.

        6. Công tác đảm bảo điều kiện vật chất

        Đảm bảo điều kiện vật chất cho hoạt động của cấp uỷ; quản lý tài sản và phương tiện làm việc của cơ quan Thị uỷ, xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách đảng theo đúng chế độ.

        Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ về các chủ trương, biện pháp cải thiện đời sống cho cán bộ cơ quan Đảng.

 
 
 
 
 
 
 
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO
CLIP TUYÊN TRUYỀN CCHC

Thống kê truy cập

Hôm nay: 470

Tất cả: 12200487

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk