ủy ban kiểm tra ủy ban kiểm tra

1/ Ông Đoàn Văn Tân

    Chức vụ: UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

    SĐT: 02623.503.868

    Email:

 

2/ Ông Võ Hồng Tịnh

    Chức vụ: TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

    SĐT: 0982.351.779

    Email:

 

3/ Bà Đào Thị Chung

    Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

    SĐT: 

    Email:

 

II/ Trách nhiệm, quyền hạn:

        1. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ trong cả nhiệm kỳ, hàng năm, 6 tháng; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, triệu tập và chỉ đạo các hội nghị cán bộ kiểm tra trong toàn Đảng bộ thị xã.

        2. Trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Điều lệ Đảng quy định:

        - Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện  nhiệm vụ của người đảng viên.

        - Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức Đảng. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng.

        - Giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nghị quyết của cấp uỷ và phẩm chất, đạo đức lối sống theo quy định.

        - Xem xét, kết luận những trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

        - Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cùng cấp và của cấp uỷ cấp dưới.

        3. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai, trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước thì Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ được quyền yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; đồng thời, báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

        Khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật phải đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với những kết luận, quyết định đó; bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng, đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm đối với những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những trường hợp mang tính chất bịa đặt, vu cáo, có dụng ý xấu.

        4. Chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thị uỷ giúp Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát  tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lính chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng), đồng thời giúp Ban Thường vụ Thị uỷ theo dõi, đôn đốc và tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát để tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Thị uỷ; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng.

        5. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

        - Báo cáo công tác kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại về kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ.

        - Hướng dẫn tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

        - Tổ chức triển khai quyết định, kết luận, thông báo của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại về kỷ luật đảng đối với đảng viên nhưng không phải là cấp uỷ viên cùng cấp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện quyết định, kết luận, thông báo đó.

        - Tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến cán bộ thuộc diện Thị uỷ quản lý trước khi trình Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ quyết định.

        6. Được cử thành viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đến tổ chức đảng và đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, dự họp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát hoặc những công việc khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

        7. Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thị uỷ chuẩn bị nhân sự của Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ báo cáo với Ban Thường vụ Thị uỷ để giới thiệu Thị uỷ bầu bổ sung khi cần và nhiệm kỳ tiếp theo; tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ theo quy định.

        8. Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng của Thị uỷ và các cơ quan có liên quan giúp Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khoá XIV, Chương trình rèn luyện của Thị uỷ viên khoá XIV và Quy chế làm việc này.

 
 
 
 
 
 
 
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO
CLIP TUYÊN TRUYỀN CCHC

Thống kê truy cập

Hôm nay: 163

Tất cả: 12179153

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk