ban tổ chức ban tổ chức

I/ Lãnh đạo Ban Tổ chức:

1. Ông Ngô Trung Hiếu

    Chức vụ: UVBTV, Trưởng BTC thị xã

    SĐT: 0905.874.777

    Email:

 

 

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

    Chức vụ: TUV, Phó trưởng BTC Thị ủy

    SĐT: 02623.503.939

    Email:

 

II/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 

1. Chức năng

         - Tham mưu cho Thị uỷ và Ban Thường vụ Thị uỷ về công tác tổ chức - cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong toàn thị xã, đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, nghiệp vụ quản lý đảng viên, công tác cán bộ, chính sách cán bộ.

         - Tham mưu và thực thi về công tác tổ chức bộ máy cán bộ, đào tạo, thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đảng ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị uỷ. Theo dõi, quản lý và tham mưu về công tác xây dựng Đảng ở thị xã và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã Buôn Hồ.

2. Nhiệm vụ

         - Nghiên cứu, đề xuất

         Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu cụ thể hoá chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định về các lĩnh vực nêu trên của  Thị uỷ, Ban Thường vụ  Thị uỷ.

         Chủ trì xây dựng các dự án về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ.

         - Thẩm định

         Thẩm định đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được Thị uỷ phân cấp cho cấp uỷ, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trực thuộc thị xã trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ.

         - Hướng dẫn, kiểm tra

         Hướng dẫn và kiểm tra các Ban của Đảng, đoàn thể, cơ quan, ban, ngành của thị xã và các TCCS Đảng trực thuộc Thị uỷ, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng trong toàn bộ Đảng bộ thị xã.

         Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với các cơ quan, ban, ngành trong toàn thị xã, các xã, phường và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị uỷ.

         Phối hợp với phòng Nội vụ thị xã hướng dẫn các cơ quan Nhà nước của thị xã trong việc thể chế hoá các Nghị quyết, Quyết định của Đảng về tổ chức cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ.

3. Quyền hạn

         - Tham mưu cho Thị uỷ mở các hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác cán bộ, đảng viên đối với cấp uỷ cấp dưới và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thị uỷ về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

         Cử cán bộ tham dự các cuộc họp của cấp uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ bàn về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ hoặc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

         Yêu cầu các tổ chức, cá nhân báo cáo hoặc cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

         Quản lý, khai thác và cung cấp những thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Thị uỷ quản lý cho Ban Thường vụ Thị uỷ khi có yêu cầu.

         Theo dõi và tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy về việc xét duyệt cho phép cán bộ, đảng viên đi ra nước ngoài.

         Theo dõi và hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị uỷ về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, công tác kết nạp đảng viên mới, công tác xây dựng và quản lý đội ngũ đảng viên.

         Tổ chức cấp, phát và quản lý thẻ Đảng viên, Huy hiệu Đảng.

         Thực hiện các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng theo quy định của Trung ương, Tỉnh uỷ.

         Định kỳ hàng tháng, quý hoặc bất thường, Ban Tổ chức Thị ủy báo cáo Ban Thường vụ Thị uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình hàng năm đến toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.

4. Thực hiện một số công việc do Ban Thường vụ Thị uỷ uỷ quyền

         Tham mưu cho cấp uỷ về quản lý cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng cán bộ thuộc diện Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý; khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

         Giải quyết chế độ chính sách, phối hợp với Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ của thị xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý.

         Quản lý tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn thị xã.

         Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Thị uỷ; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn thị xã.

         Quản lý kế hoạch đào tạo cán bộ chương trình từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân chính trị; quản lý việc cho đi học tập, tham quan diện cán bộ Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Thị uỷ quản lý.

         Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý và hồ sơ đảng viên có liên quan về lịch sử chính trị. Hướng dẫn cấp uỷ trực thuộc về quản lý hồ sơ Đảng viên, thẻ Đảng viên, Huy hiệu Đảng các loại, giới thiệu sinh hoạt Đảng, giải quyết khiếu nại, xoá tên Đảng viên và vấn đề Đảng tịch của đảng viên theo quy định của Trung ương.

         Tham mưu cho Hội đồng thi tuyển, xét tuyển cán bộ công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

 
 
 
 
 
 
 
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO
CLIP TUYÊN TRUYỀN CCHC

Thống kê truy cập

Hôm nay: 507

Tất cả: 12200524

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk