MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ (08/05/2020, 15:57)

     Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ/TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 4 năm 2020 và UBND thị xã Buôn Hồ đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 04/5/2020 và Công văn số 830/UBND-LĐTBXH,ngày 06/5/2020 về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

     Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH, ngày 29/4/2020 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về công bố các thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành Quyết định số 992/QĐ-UBND, ngày 09/5/2020 về điều chỉnh đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ người dân do đại dịch Covod-19.

     Để thuận tiện trong việc thực hiện hỗ trợ, phòng Lao động Thương binh và xã hội hệ thống việc triển khai theo từng nhóm đối tượng, nơi thực hiện chi trả, trình tự các bước và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp như sau :

     I. Nhóm thứ nhất :   Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương:

     1. Đơn vị thực hiện chi trả: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã.

     2. Điều kiện được hỗ trợ:

     - Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

     - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

     - Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

     3. Hồ sơ, thủ tục thực hiện:

     - Doanh nghiệp lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và Bảo hiểm xã hội thị xã xác nhận danh sách này.

     - Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến UBND thị xã (thông qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã) thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

     Lưu ý: Khi gửi hồ sơ đến UBND thị xã, đề nghị doanh nghiệp gửi kèm theo: Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

     (Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện thị xã Buôn Hồ)

     II. Nhóm thứ hai :     Hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể

     1. Nơi thực hiện chi trả : Bưu điện thị xã Buôn Hồ.

     2. Điều kiện hỗ trợ:

     - Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng.

     - Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

     3. Hồ sơ, thủ tục thực hiện:

     - Hộ kinh doanh lập hồ sơ đề nghị theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Ủy ban nhân dân xã, phường.

     - Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục thuế ,sau đó Chi cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; trường hợp không hỗ trợ sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     (Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện thị xã Buôn Hồ)

     III.Nhóm thứ ba : Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

     1. Nơi thực hiện chi trả : Bưu điện thị xã Buôn Hồ .

     2. Điều kiện hỗ trợ: Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây: có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo (thu nhập ở khu vực thành thị thấp hơn 1,3 triệu đồng /tháng, khu vực nông thôn thấp hơn 01 triệu đồng/tháng)

     3. Hồ sơ, thủ tục thực hiện:

     - Người lao động trực tiếp lập hồ sơ đề nghị theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Ủy ban nhân dân xã, phường.

     - Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân thị xã.

     - Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ.Trường hợp không phê duyệt, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     (Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện thị xã Buôn Hồ)

     IV Nhóm thứ tư: Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm:

     1. Nơi thực hiện chi trả :  Bưu điện thị xã Buôn Hồ.

     2. Điều kiện hỗ trợ: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

     - Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo (thu nhập ở khu vực thành thị thấp hơn 1,3 triệu đồng /tháng, khu vực nông thôn thấp hơn 01 triệu đồng/tháng), trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020;

     - Cư trú hợp pháp tại địa phương;

     - Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

     3. Hồ sơ, thủ tục thực hiện:

     - Người lao động trực tiếp lập hồ sơ đề nghị theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Ủy ban nhân dân xã, phường sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không cùng trong phạm vi tỉnh, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và ngược lại.

     - Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân thị xã.

     -  Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     (Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện thị xã Buôn Hồ)

     V. Nhóm thứ năm : Hỗ trợ người có công cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội:

     1. Nơi thực hiện chi trả :

     a. Hỗ trợ người có công với cách mạng : phòng Lao động Thương binh và xã hội thị xã.

     b. Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo : Bưu điện thị xã Buôn Hồ.

     c. Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội : Bưu điện thị xã Buôn Hồ .

     2. Hồ sơ thực hiện :

     a) Hỗ trợ người có công với cách mạng : Căn cứ danh sách đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã, phường rà soát, đối chiếu không để trùng đối tượng, tổng hợp danh sách , báo cáo UBND thị xã để trình Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt , sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thực hiện chi trả hỗ trợ cho đối tượng.

     b) Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội :  Căn cứ danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng (tháng 4 năm 2020), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng UBND xã, phường rà soát, đối chiếu không để trùng đối tượng, tổng hợp danh sách báo cáo UBND thị xã để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện chi trả hỗ trợ cho đối tượng.

     c) Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo : Căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được quyết định công nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đối chiếu không để trùng đối tượng báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã để trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện chi trả hỗ trợ cho đối tượng.

     VI. Nhóm thứ sáu: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động:

     1. Điều kiện vay vốn:

     - Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

     - Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

     - Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

     2. Hồ sơ, thủ tục xác nhận:

     - Hồ sơ đề nghị theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

     - Người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân thị xã nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

     - Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, tổng hợp danh sách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     3. Phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân:

     - Sau khi nhận đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

     - Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020.

     Lưu ý : Việc nhận hỗ trợ đồng thời đối tượng được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết 42 của Chinh phủ chỉ được hưởng chế độ hỗ trợ cao nhất, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

     VII. Trong quá trình triển khai nếu có thắc mắc xin liên hệ :

     1. Hệ thống điện thoại :

     a) Tổng đài 111 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

     b) Số điện thoại của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

     - Nội dung hỗ trợ đối với Người có công:

     + Ông Lê Hải Lý - Trưởng Phòng Người có công

     + Điện thoại liên hệ: 0262.3950348; di động: 0914086868.

     - Nội dung hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo:

     + Ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội.

     + Điện thoại liên hệ: 0262.3950344; di động: 0818639999.

     - Nội dung hỗ trợ đối với người lao động, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động:

     + Bà Trần Thị Minh Lý - Trưởng Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp.

     + Điện thoại liên hệ: 0262.3950339; di động: 0933927759.

     2. Các trang thông tin hỗ trợ

     - Bộ hỏi - đáp: đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/cac-van-de-thuong-gap.

     - Video nhận biết và hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/video;

     - Bộ nhận diện hình ảnh về điều kiện hưởng gói hỗ trợ theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/infographic;

Lê Bá Hiếu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk