Tỉnh ủy Đăk Lăk thông báo kết quả giám sát về công tác lãnh đạo quản lý đất đai đối với Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 07:22 07/12/2017

     Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Tỉnh ủy Đăk Lăk, vừa qua Đoàn giám sát của Tỉnh ủy (theo Quyết định số 735-QĐ/TU ngày 31/8/2017 cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy) do đồng chí Y Biêr Niê, phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Buôn Hồ về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình số 25- CTr/TU ngày 12/4/2013 của Tỉnh ủy Đăk Lăk “Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Sau khi xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát số 735; ngày 15/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thông báo số 1834-TB/TU về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Buôn Hồ như sau:

 

Một buổi làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy Ê Ban Y Phu với BTV Thị ủy Buôn Hồ (ảnh minh họa)

     Về ưu điểm: BTV Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ số 19-NQ/TW và chương trình số 25-CTr/TU đến cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị quán triệt cho đảng viên, cán bộ và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. BTV Thị ủy đã tham mưu cho BCH Đảng bộ thị xã ban hành Chương trình số 17-CTr/TU ngày 22/5/2013 về thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW của hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ban hành nhiều văn bản, kết luận để chỉ đạo các nội dung liên quan đến đất đai trên địa bàn, chỉ đạo UBND thị xã ban hành kế hoạch cụ thể, sát đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hàng năm, BTV Thị ủy tham mưu cho Thị ủy tổ chức sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trong đó có nội dung lãnh đạo về quản lý đất đai ở địa phương.

     Về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương, Chương trình của Tỉnh ủy; Thị ủy và các nội dung quản lý nhà nước về đất đai đã đạt được một số kết quả sau:

     - Công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất được UBND thị xã, các xã, phường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

     - Công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của luật đất đai; căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thời hạn giải quyết hồ sơ cơ bản được đảm bảo, giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đúng phương án đấu giá, giá đất khởi điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     - Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai, chi trả tiền và bố trí tái định cư trên cơ sở phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đa số chủ sử dụng đất bị thu hồi đồng thuận, chấp hành. Việc xây dựng công trình sau khi bàn giao mặt bằng được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ quy định.

     - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đạt tỷ lệ cao (94,88%). Việc cấp GCNQSD đất tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai, căn cứ trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ đúng theo quy định.

     - UBND thị xã đã phê duyệt quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án khu đô thị Đông nam, đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc do Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VN Đà Thành làm chủ đầu tư, làm cơ sở phát triển thị trường bất động sản. Chính sách tài chính về đất đai được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, thu đúng, thu đủ các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai.

     - UBND thị xã Buôn Hồ đã làm tốt công tác quản lý giá đất, đã tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng giá các loại đất trên địa bàn trình UBND tỉnh quyết định, phê duyệt đúng quy định của Luật đất đai năm 2013. Tích cực tham gia, phối hợp với các sở, ngành chức năng khảo sát giá đất thực tế, đối chiếu bảng giá đất quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của luật đất đai.

     - Công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về đất đai đã được thực hiện đầy đủ, cơ bản đúng quy định. Đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo về đất đai, có cán bộ thường trực tiếp công dân, lãnh đạo thị xã thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; thực hiện thanh tra về đất đai, tập trung giải quyết các tranh chấp đất đai, nhất là hòa giải ở cơ sở; Chủ tịch UBND thị xã đã giải quyết khiếu nại về đất đai kịp thời, đúng thẩm quyền, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

     - Công tác đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai được UBND thị xã thực hiện đúng theo quy định của UBND tỉnh. Thực hiện niêm yết, công khai các bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định; tổ chức tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ về đất đai đa số đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục. Gắn đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai với nâng cao năng lực quản lý đất đai trên địa bàn.

     Những kết quả đạt được nêu trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn chuyên môn của sở Tài nguyên môi trường và các sở ngành liên quan; sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của BTV Thị ủy, UBND thị xã, cấp ủy, chính quyền cơ sở; sự cố gắng, tích cực tham mưu của đội ngũ cán bộ quản lý đất đai từ thị xã đến cơ sở; sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các nghị quyết. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật về đất đai đầy đủ, đáp ứng tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý đất đai trên địa bàn.

     BTV Tỉnh ủy còn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý đất đai trên địa bàn đối với BTV Thị ủy BH đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai còn chưa được thường xuyên sâu rộng trong nhân dân, hiệu quả chưa cao. Công tác Kiểm tra, giám sát của BTV Thị ủy đối với cấp dưới trong việc lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Chương trình số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp ủy cơ sở chưa xây dựng Chương trình để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2016) chưa được UBND thị xã công khai đầy đủ. Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng một số điểm chưa thống nhất, công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất chưa sát, còn hạn chế dẫn đến kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thấp; công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất chưa kịp thời. Còn để xảy ra tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, nhất là sử dụng đất nông nghiệp để làm nhà ở, sản xuất kinh doanh. Thị xã còn 348,48 ha đất đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã ban hành thông báo nộp thuế nhưng người sử dụng đất vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND thị xã còn chưa chủ động kịp thời chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát quỹ đất đai, các quy hoạch đã phê duyệt hiện nay không còn phù hợp để đăng ký danh mục kêu gọi đầu tư nhằm phát triển thị trường bất động sản, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, góp phần giảm tình trạnh mua bán đất đai trái phép. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đất đai ngày càng tăng giá trị nên tình trạng tranh chấp, lấn chiếm trái phép xảy ra nhiều, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai còn chồng chéo cũng gây khó khăn trong việc áp dụng thực hiện quản lý đất đai của chính quyền các cấp.

     BTV Tỉnh ủy cũng yêu cầu BTV Thị ủy buôn Hồ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Chương trình số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng pháp luật về đất đai trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo UBND thị xã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai; đẩy mạnh thị trường bất động sản; chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường khắc phục những thiếu xót, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Nghị quyết, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình số 17-CTr/TU của Thị ủy vào nhiệm vụ cấp mình để triển khai thực hiện. Tổ chức cấp GCNQSD đất đối với diện tích 348,48 ha đất đã lập hồ sơ nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ pháp lý cho người sử dụng đất, phục vụ công tác quản lý đất đai, tăng thu ngân sách địa phương.

 

Ngô Trung Việt