Thị ủy Buôn Hồ sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước”

Cập nhật lúc: 00:31 25/11/2017

     Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X; Chương trình số 15- CTr/TU ngày 15/8/2007 của BTV Tỉnh uỷ Đăk Lăk “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Huyện ủy Krông Búk (trước đây) đã xây dựng Kế hoạch số 29/KH-HU ngày 04/10/2007 để triển khai thực hiện. Sau khi Đảng bộ thị xã Buôn Hồ được thành lập, Thị ủy đã tiếp tục quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên trong toàn Đảng bộ và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. BTV Thị ủy đã xây dựng kế hoạch số 65/KH-TU ngày 24/9/2013 về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

     Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - NĐH đất nước. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền đã ngày càng quan tâm đối với công tác Phụ nữ. Phụ nữ thị xã Buôn Hồ đã có những bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ, đoàn kết, thi đua phát huy sức mạnh nội lực, tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Địa vị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của phụ nữ được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện về nhiều mặt, sức khoẻ phụ nữ, trẻ em được nâng cao. Phụ nữ ngày càng chủ động, tự tin hơn trong tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, năng động, mạnh dạn trong SXKD. Nhận thức xã hội về bình đẳng giới được nâng lên, phụ nữ ngày càng được tôn trọng và bình đẳng hơn. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng mô hình “5 không 3 sạch” của Hội LHPN thị xã Buôn Hồ

     Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định sự phát triển của phong trào phụ nữ. Do vậy, 10 năm qua Thị ủy đã chỉ đạo hội LHPN thị xã đã tập trung tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội như: Khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở. Kiện toàn củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, nhiệt tình tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, có kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng lên, bình đẳng giới trong xã hội được quan tâm nhiều hơn; vai trò, vị trí của phụ nữ ngày càng được khẳng định thể hiện ở việc: tổng số nữ cán bộ, công chức, viên chức của thị xã chiếm 68,3%; công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ luôn được quan tâm; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp nhiệm kỳ sau tăng hơn so với nhiệm kỳ trước (Cấp ủy: NK 2005 – 2010 nữ chiếm 6,06%, NK 2015 – 2020 nữ chiếm 13,95%, tăng 7,89%. HĐND thị xã: NK 2004 – 2011 nữ chiếm 15,15%, NK 2016 – 2021 nữ chiếm 36,36%, tăng 11,36%); tỷ lệ nữ là cán bộ lãnh đạo quản lý chiếm tỷ lệ khá cao; nhiều cơ quan, đơn vị người đứng đầu là nữ. Công tác xây dựng, củng cố Hội LHPN các cấp được chú trọng, đội ngũ cán bộ hội từ thị xã đến cơ sở thường xuyên được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 100% cán bộ Hội LHPN Thị Hội có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học. Cán bộ chủ chốt hội cấp xã phường có 12/12 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở có trình độ từ trung cấp đến ĐH về chuyên môn và LLCT. Các hoạt động của Hội được đẩy mạnh hướng về cơ sở, hình thức sinh hoạt được đổi mới, nội dung phong phú, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Trong 10 năm qua, số lao động nữ được tuyển dụng chiếm tỷ lệ 68,3% cho thấy phụ nữ ngày càng có cơ hội bình đẳng với nam giới trong việc tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội. Tỷ lệ Đảng viên nữ toàn Đảng bộ tính đến ngày 30/11/2017 là 1220/3206 đồng chí, chiếm 38,05% tổng số đảng viên toàn thị xã. Hội đã tổ chức hàng trăm lớp phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình…vv cho hơn 10.000 lượt cán bộ, Hội viên và các tầng lớp nhân dân. Quyền lợi hợp pháp và chính đáng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục đào tạo, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khoẻ…ngày càng được đảm bảo tốt hơn. Nhờ vậy, việc thực hiện mục tiêu về công tác phụ nữ thời gian qua ở một số lĩnh vực đã có những chuyển biến đáng kể; Đến nay Hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gần 80 tỷ đồng, giải quyết cho 1014 hộ chị em Hội viên được vay nguồn vốn ưu đãi đã góp phần giúp cán bộ, hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống;

     Qua 10 năm xây dựng củng cố tổ chức Hội, Hội LHPN các xã, phường được kiện toàn về tổ chức và hoạt động, từ 5/13 Hội phụ nữ cơ sở đạt xuất sắc (năm 2009), đến nay đã có 13/13 đơn vị đạt vững mạnh, trong đó 08 đơn vị đạt xuất sắc, không còn đơn vị đạt trung bình. Hội LHPN thị xã liên tục nhiều năm liền đạt đơn vị vững mạnh và vững mạnh xuất sắc được các cấp trao tặng nhiều danh hiệu, bằng khen trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Trung ương Hội LHPNVN, của hội LHPN tỉnh; UBND tỉnh Đăk Lăk tặng nhiều Bằng khen, cờ thi đua và danh hiệu “Tập thể LĐ xuất sắc”.

     Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác phụ nữ trên địa bàn thị xã vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu xót, đó là: Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết còn chưa được thường xuyên. Công tác tuyên truyền về Bình đẳng giới còn hạn chế. Việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ nữ và tỉ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo quản lý (cấp ủy Đảng và HĐND) của Thị xã và các xã, phường còn thấp; Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tuy giảm nhưng chưa thật sự bền vững. Công tác tham mưu của tổ chức hội một số nơi chưa sâu sát, kịp thời. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của hội phụ nữ cấp cơ sở còn hạn chế.

     Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị; Thị ủy Buôn Hồ đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện như sau:

     1. Xác định rõ công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình, trong đó hạt nhân lãnh đạo là cấp uỷ Đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò chủ thể là phụ nữ mà nòng cốt là các cấp hội phụ nữ. Tiếp tục quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị về ý nghĩa, mục đích của Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 15- CTr/TU ngày 15/8/2007 của Tỉnh ủy Đăk Lăk và kế hoạch số 65/KH-TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

     2. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách liên quan đến Giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ quản lý là nữ trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận - đoàn thể đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

     Rà soát lại Quy hoạch nữ cấp ủy trong từng giai đoạn, đặc biệt là những nơi có tình trạng hụt hẫng cán bộ nữ để xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thúc đẩy vai trò phụ nữ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

     3. Thực hiện tốt các chính sách liên quan đến bình đẳng giới; góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe, phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ…

     4. UBND thị xã đến xã, phường kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” cùng cấp, phát huy vai trò tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội LHPN các cấp, Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” hoạt động có hiệu quả; kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thị xã.

     5. Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác cơ sở, bám địa bàn dân cư, chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên, xây dựng tổ chức Hội LHPN cùng cấp vững mạnh. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và cuộc vận động “rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo phụ nữ thị xã phát huy tiềm năng, trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển chung của thị xã và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Ngô Trung Việt