Ban TT UBMTTQVN thị xã giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc huy động nhân dân đóng góp làm đường giao thông, thực hiện “Xây dựng Nông thôn mới” và “Xây dựng đô thị văn minh”.

Cập nhật lúc: 16:36 26/12/2017

     Thực hiện Quyết định số: 04 QĐ-MT, ngày 21/6/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Buôn Hồ "Về việc thành lập đoàn giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc huy động nhân dân đóng góp làm đường giao thông thực hiện "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại các xã, phường thị xã Buôn Hồ. Đoàn giám sát đã tiến hành các bước theo quy trình của một cuộc giám sát tại 2 phường là phường An Bình, An Lạc (30/8), và 2 xã là Ea Siên (29/8) và xã Cư bao (31/8) việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân tham gia "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", mốc thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2017. Căn cứ kết quả báo cáo của Đoàn giám sát, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã kết luận như sau:

     Đối với cả 04 xã, phường: Nhìn chung, qua quá trình triển khai thực hiện, được sự quan tâm cấp trên, sự lãnh chỉ đạo kịp thời cấp ủy Đảng, điều hành quản lý của chính quyền, sự phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến tổ dân phố; công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước kịp thời đến với các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức hưởng ứng đồng tình ủng hộ, hiến đất, tài sản trên đất, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, ngày công xây dựng đường giao thông; vận động được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng đường giao thông có nhiều tuyến đường Doanh nghiệp và nhân dân cùng làm với 100% vốn tự đóng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhân dân trực tiếp thực hiện từ khâu khảo sát, họp dân, lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu bàn giao công trình; vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ được phát huy góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu và đời sống của nhân dân.

 

Thanh niên Buôn Hồ cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn (ảnh minh họa)

     Kết quả, giai đoạn từ tháng 4/2014 – 6/2017 phường An Bình huy động sự đóng góp của nhân dân làm đường giao thông trong việc thực hiện phong trào "Xây dựng đô thị văn minh", đã thực hiện 50 công trình, với tổng kinh phí 7.851,570 triệu đồng, trong đó ngồn vốn nhà nước hỗ trợ: 2.024,077 triệu đồng; huy động nguồn đóng góp của nhân dân: 5.827,493 triệu đồng; phường An Lạc đã thực hiện 18 công trình, với 3.977m đường giao thông, với tổng kinh phí: 3.099 triệu đồng, trong đó nguồn vốn nhà nước hỗ trợ: 1.668,038 triệu đồng; huy động nguồn đóng góp của nhân dân: 1.811,743 triệu đồng; vốn huy động từ Doanh nghiệp, nhà hảo tâm 176 triệu đồng. Xã Ea Siên đã huy động đóng góp của nhân dân làm đường giao thông trong việc thực hiện phong trào "Nông thôn mới", thực hiện 12 công trình giao thông, với 31.341m đường (6.746m đường bê tông; 24.600m đường rãi đá mi), với tổng kinh phí: 5.910,745 triệu đồng, (trong đó ngồn vốn nhà nước hỗ trợ: 1.668,038 triệu đồng; ngân sách của xã hỗ trợ 24,750 triệu đồng, huy động nguồn đóng góp của nhân dân: 2.662,527 triệu đồng; huy động từ Doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đoàn thể xã 494,330 triệu đồng; và 6.703 ngày công (trị giá 1.061 triệu đồng). Xã Cư Bao thực hiện 28 công trình, với 11.743m đường giao thông nông thôn; với tổng kinh phí: 8.519,391 triệu đồng, trong đó ngồn vốn nhà nước hỗ trợ từ thị xã: 5.022,690 triệu đồng; ngân sách của xã hỗ trợ 15,616 triệu đồng; huy động nguồn đóng góp của nhân dân: 3.481,085 triệu đồng. Các xã, phường đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

     Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân tham gia "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" vẫn còn một số tồn tại cụ thể, đó là: Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đôi lúc chưa kịp thời dẫn tới việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân, hiến đất, tài sản trên đất ở một số tuyến đường trên địa bàn xã, phường nhân dân chưa đồng tình, hưởng ứng, một số hộ nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa có mô hình cụ thể trong công tác vận động nhân dân xây dựng đường giao thông tại địa phương; vai trò Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại cơ sở hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Ở địa phương chưa xây dựng được những mô hình hay để rút kinh nghiệm nhân rộng, kịp thời biểu dương, khen thường cá nhân, tập thể tiêu biểu trong từng công trình nhằm động viên, khích lệ phong trào. Về nguyên nhân tồn tại, hạn chế là do công tác tuyên truyền vận động chưa thật sự sâu rộng, chưa đến được moi tầng lớp nhân dân dẫn đến người dân chưa hiểu được vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; có những tuyến đường không triển khai thực hiện được vì đoạn đường dài, dân thưa, mức đóng góp kinh phí cao; nguồn ngân sách từ cấp trên hỗ trợ về địa phương có lúc vẫn chưa kịp thời.

     Qua kết quả giám sát trên, Ban thường trực Ủy Ban MTTQVN thị xã đã có một số kiến nghị sau: Đối với các xã, phường cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. UBND nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tạo điều kiện cho Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, minh bạch nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các khoản đóng góp của nhân dân, các khoản thu chi, quyết toán, nghiệm thu, bàn giao…đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Ủy ban MTTQVN và Các đoàn thể chính trị – xã hội xã cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, tăng cường phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, xây dựng được mô hình cụ thể, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng trong việc vận động nhân dân làm đường tại địa phương. Đối với thị xã, đề nghị HĐND và UBND thị xã tiếp tục có chủ trương xây dựng làm đường giao thông nông thôn (tại các xã) và đường hẻm (tại các phường), vận dụng theo cơ chế đặc thù chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Ngô Trung Việt