Lãnh đạo UBND

Cập nhật lúc: 15:02 29/08/2017

CT, CÁC PCT UBND THỊ XÃ

 

1.  Ông Phạm Phú Lộc.

    Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã.

    Số ĐT:

    Email:

 

2.  Ông Nguyễn Thanh Tùng.

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã.

    Số ĐT:

    Email:

 

 

3.  Ông Võ Văn Dũng.

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã.

    Số ĐT:

    Email: