Các Phòng, Ban trực thuộc thị xã

Cập nhật lúc: 15:02 29/08/2017

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THỊ XÃ

A. Phòng Ban chuyên môn

1. Phòng Nội vụ thị xã

2. Phòng Tư pháp thị xã

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

4. Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã

5. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thị xã

6. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã

7. Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã

8. Phòng Y tế thị xã

9. Thanh tra thị xã

10. Văn phòng HĐND - UBND thị xã

11. Phòng Dân tộc thị xã

12. Phòng Kinh tế thị xã

13. Phòng Quản lý đô thị thị xã

B. Các đơn vị sự nghiệp

 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


Tải về file văn bản