• 17:01 Thứ bảy , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2019

Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã

Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

Phòng Quản lý đô thị thị xã

Phòng Quản lý đô thị thị xã

Phòng Kinh tế thị xã

Phòng Kinh tế thị xã

Phòng Dân tộc thị xã

Phòng Dân tộc thị xã

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Thanh tra thị xã

Thanh tra thị xã

Phòng Y tế thị xã

Phòng Y tế thị xã

Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã

Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã

Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã

Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã

Phòng Lao đông - Thương binh & Xã hội thị xã

Phòng Lao đông - Thương binh & Xã hội thị xã

Phòng Tài nguyên & Môi trường

Phòng Tài nguyên & Môi trường

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

Phòng Tư pháp thị xã

Phòng Tư pháp thị xã

Phòng Nội vụ thị xã

Phòng Nội vụ thị xã