• 08:23 Thứ năm , Ngày 13 Tháng 12 Năm 2018

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành tốt phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã chú...

Các mô hình kinh tế - Đòn bẩy của Chương trình Xây dựng Nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình mục tiêu quốc gia trong đó người dân đóng vai trò chủ thể. Nhân dân ở các xã là người trực tiếp tham gia, tuy nhiên đời sống của người dân ở các xã lại hầu...