Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; Chuyên đề năm 2018 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy

Cập nhật lúc: 08:05 11/01/2018

     Trong 2 ngày, từ ngày 09-10/01/2018 tại Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; Chuyên đề năm 2018 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và các Nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có hơn 160 đại biểu là UVBTV Huyện ủy Krông Buk và Thị ủy Buôn Hồ qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn thị xã Buôn Hồ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XV; Báo cáo viên Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, ủy viên UBKT Thị ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thị xã; bí thư, phó bí thư các TCCS Đảng, chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các xã, phường (là đảng viên), phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã, đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Thị ủy.

 

Đ/c ngô Trung Việt – PBT Thường trực Thị ủy phát biểu Khai mạc và quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

     Tại Hội nghị, đại biểu đã được tiếp thu các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chuyên đề năm 2018: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 89-QĐ/TU, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị, về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý”; Quy định số 90-QĐ/TW, về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 01/12/2017 ngày 01/12/2017 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 08/12/2017 về tiếp tục xây dựng, phát triển thị xã Buôn Hồ giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về “tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua đó, giúp đại biểu hiểu rõ và nắm vững mục đích, ý nghĩa, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết, quy định của Trung ương, địa phương để từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt với việc tiếp thu nội dung Nghị quyết Trung ương 6 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để chúng ta thấy được quyết tâm của Trung ương trong việc phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy trong giai đoạn hiện nay, đây là một trong những yêu cầu cấp thiết để thực hiện có hiệu quả một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng- Thị ủy viên, PCT UBND thị xã quán triệt nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 tại Hội nghị.

     Bên cạnh việc học tập, các đại biểu phải tham gia viết bài thu hoạch cá nhân về việc tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị, trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Trung Việt yêu cầu người đứng đầu các đơn vị sau khi được tiếp thu các nội dung tại hội nghị, nhanh chóng tổ chức phổ biến, quán triệt truyên truyền tại địa phương, đơn vị. Hoàn thành trong tháng 01/2018; đồng thời, việc triển khai thực hiện phải gắn với việc liên hệ tình hình thực tế, trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, biện pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

 

Thanh Nguyễn