Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị tổng kết công tác QLNN về tôn giáo và công tác QLNN về thanh niên năm 2018

Cập nhật lúc: 15:26 18/01/2019

     Sáng ngày 10/01/2019, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QLNN về tôn giáo và công tác QLNN về thanh niên năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì Hội nghị; đồng chí Y Nguyên Mlô, phó Chủ tịch HĐND thị xã, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã; Chủ tịch (phó Chủ tịch), công chức phụ trách công tác tôn giáo và thanh niên UBND các xã, phường; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thị xã Buôn Hồ giai đoạn II (2016 - 2020).

     Hội nghị đánh giá, năm 2018, tình hình tôn giáo trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định, thuần túy; đại đa số chức sắc, chức việc tín đồ tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là công tác nhân đạo, từ thiện. Các sinh hoạt, lễ nghi tại các cơ sở tôn giáo diễn ra theo nội dung đã đăng ký và được chính quyền chấp thuận. Các nhu cầu chính đáng, hợp pháp trong hoạt động tôn giáo của các cá nhân, tổ chức tôn giáo được các cấp chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng cơ bản nguyện vọng của chức sắc, tín đồ các tôn giáo.Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo được các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng tăng cường. Các phòng, ban, ngành của thị xã và các đơn vị liên quan đã có sự phối hợp tương đối chặt chẽ trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác QLNN về tôn giáo ngày càng được nâng cao...

     Công tác quản lý nhà nước về thanh niên đạt được kết quả đáng khích lệ; việc thực hiện các chương trình, chính sách đối với thanh niên được chú trọng triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên được quan tâm thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Sự phối hợp giữa chính quyền các cấp, các phòng, ban, đơn vị thị xã với Đoàn thanh niên cùng cấp trong việc triển khai thực hiện công tác QLNN về thanh niên và triển khai các kế hoạch, chương trình phát triển thanh niên ngày càng được tăng cường và phát huy hiệu quả; qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các ngành, các cấp cho sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa thanh niên. Công tác triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ được quan tâm thực hiện...

 

Ông Nguyễn Khắc Quang – phó trưởng phòng Nội vụ thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác QLNN về tôn giáo năm 2018

     Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về thanh niên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo chưa được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Luật tín ngưỡng, tôn giáo mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 nên bước đầu triển khai thực hiện có lúc còn lúng túng; cán bộ phụ trách về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở các xã, phường chủ yếu kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ QLNN về tôn giáo còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm. Ý thức chấp hành pháp luật ở một số cơ sở tôn giáo chưa thật sự nghiêm túc. Một số cơ sở tôn giáo chưa chú trọng việc đăng ký, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hàng năm và danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến chính quyền các cấp theo quy định... Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan có lúc chưa chặt chẽ; một số phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường chưa thường xuyên lồng ghép việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên với công tác chuyên môn và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc đầu tư xây dựng các điểm vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao và các điều kiện hoạt động khác cho thanh niên còn hạn chế...

 

Bà Nguyễn Thị Tuấn Anh – đại diện Công an thị xã tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất tập trung vào một số nội dung, như: tình hình một số tín đồ thuộc Họ đạo Cao Đài Bến Tre xin thôi không sinh hoạt tôn giáo tại họ đạo; tình hình sinh hoạt của Nhóm sinh hoạt theo hệ phái Tin lành Truyền giảng Phúc âm ở xã Ea Drông; tình hình xây dựng Nhà nguyện Giáo họ Đạt Hiếu; vai trò, trách nhiệm của UBND xã, phường trong việc triển khai thực hiện công tác QLNN về thanh niên ở địa phương...

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận Hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Để công tác QLNN về tôn giáo và công tác QLNN về thanh niên năm 2019 đạt kết quả cao, các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường cần tập trung vào một số nội dung sau:

     Đối với công tác QLNN về tôn giáo: cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường trong việc nắm bắt thông tin giải quyết các nhu cầu về tôn giáo; tăng cường công tác nắm bắt tình hình sinh hoạt của Nhóm sinh hoạt theo hệ phái Tin lành Truyền giảng Phúc âm ở xã Ea Drông; hướng dẫn Giáo họ Đạt Hiếu hoàn thiện hồ sơ xin Giấy phép xây dựng Nhà nguyện Giáo họ Đạt Hiếu gửi Sở Xây dựng tỉnh...

     Đối với công tác QLNN về thanh niên: tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm về công tác thanh niên năm 2019; phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND xã, phường trong việc triển khai thực hiện công tác QLNN về thanh niên ở địa phương, tránh trường hợp khoán trắng cho Đoàn thanh niên cùng cấp; UBND các xã, phường tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; tạo những cơ chế thuận lợi cho các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao cho thanh niên; đặc biệt, cần tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh....

 

Hoàng Văn Tuấn