Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã.

Cập nhật lúc: 10:48 07/11/2017

     Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 03/4/2017 Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn thị xã; Quyết định số 3027/QĐ-UBND, ngày 29/9/2017 của UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra CCHC nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã (gọi tắt là Đoàn kiểm tra 3027); từ ngày 20/10/2017 đến ngày 31/10/2017 Đoàn kiểm tra 3027 do bà Lê Thị Ngọc Phượng – Phó Trưởng phòng Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại 7 xã, phường: Đạt Hiếu, Thiện An, Đoàn Kết, Bình Thuận, Ea Siên, Ea Drông, Ea Blang và các đơn vị thuộc thị xã: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã. Kết quả kiểm tra như sau:

     Đoàn đã tập trung kiểm tra các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC của các phòng, ban và các xã, phường; kết quả cải cách thủ tục hành chính của các địa phương từ tháng 01/01/2017 đến tháng 01/10/2017; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; công tác thông tin tuyên truyền về CCHC; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ea Blang

     Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao những kết quả các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường đạt được như:

     Hầu hết các phòng, ban, UBND các xã, phường đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở địa phương theo nhiệm vụ đã được phân công, bao gồm: kế hoạch CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch rà soát TTHC…; thường xuyên tuyên truyền về công tác CCHC như phổ biến trong cuộc họp, hội nghị, trên loa đài, hội nghị chuyên đề ...; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về cải cách hành chính, báo cáo của một số đơn vị về việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đăk Lăk cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng.

     Triển khai thực hiện đầy đủ 6 nội dung cải cách hành chính. Thực hiện đúng quy định của Trung ương và UBND tỉnh về tổ chức bộ máy. Bố trí đầy đủ cơ sở, vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng giải quyết tốt nhu cầu của người dân.

 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Đoàn Kết

     Qua kiểm tra, Đoàn cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường. Cụ thể:

     - Chưa nghiêm túc thực hiện quy định về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND, ngày 26/12/2015 của UBND tỉnh.

     - Một số xã, phường không thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và kịp thời cập nhật những thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung; do đó, việc niêm yết, công khai các bộ TTHC thuộc các lĩnh vực chưa đầy đủ như phòng Tài nguyên & Môi trường, xã Ea Drông, Ea Siên, Ea Blang, Bình Thuận, phường Đạt Hiếu, phường Thiện An.

     - Chưa quan tâm triển khai thực hiện việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính qua hệ thống Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông (IGate): An Bình, An Lạc, Thiện An, Thống Nhất, Đoàn Kết, Bình Thuận, Cư Bao, Ea Blang, Ea Drông, Ea Siên.

     - Một số xã, phường chưa ban hành hoặc kiện toàn Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định; gắn trách nhiệm và làm cơ sở đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cuối năm, cụ thể: xã Ea Drông, Ea Blang, Ea Siên...

 

Bà Lê Thị Ngọc Phượng – Phó Trưởng phòng Nội vụ - Trưởng Đoàn Kiểm tra 3027 kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Ea Siên

     Qua kiểm tra, đánh giá của Đoàn kiểm tra 3027, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường đã tiếp thu những nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra, đồng thời giải trình một số vấn đề Đoàn kiểm tra nêu ra và đề ra một số giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, triển khai ngay các nhiệm vụ chưa thực hiện được, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

Nguyễn Thị Dung