Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn thị xã năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật lúc: 07:59 11/01/2018

     Chiều ngày 08/01/2018, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn thị xã năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

     Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Hà – PGĐ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ông Nguyễn Đẩu – Trưởng phòng nếp sống gia đình – Sở VHTTDL tỉnh. Về phía lãnh đạo thị xã có: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ông Y Sem Ayun – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Ông Trần Văn Dung – PCT UBMTTQVN thị xã; ông Y Khiêm Niê kđăm – Trưởng ban Dân vận Thị ủy; các thành viên BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết XDĐSVH, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã; đại diện lãnh đạo UBND và công chức văn hóa các xã, phường; các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong hoạt động phong trào.

 

Quang cảnh hội nghị

     Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một trong 4 nhóm giải pháp lớn được đề ra trong Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là Nghị quyết chuyên đề về văn hóa đầu tiên, đặt ra chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

     Trong năm 2017 các hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thị xã đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đã được các cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình trên các lĩnh vực sản xuất, kinh tế, công tác hoạt động xã hội…Nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều cán bộ, chiến sỹ, cơ quan, ban ngành trong toàn thị xã có nhiều thành tích trong công tác, lao động sáng tạo đã được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị các cấp tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, từ đó, chất lượng của phong trào từng bước được nâng lên.

     Trong năm 2017 phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể thị xã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ nên ngày càng phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

     Đến nay toàn thị xã đã có 86,5% gia đình văn hóa, nhiều gia đình chủ động “xóa đói giảm nghèo”, làm giàu chính đáng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao; nhiều gia đình gương mẫu trong việc dạy bảo con cái, chú trọng học tập, lao động…Phong trào xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí, đời sống kinh tế ở các thôn, buôn, TDP văn hóa ổn định và từng bước phát triển, tỉ lệ hộ nghèo giảm, cơ sở hạ tầng sinh hoạt của gia đình và cộng đồng được nâng lên; huy động trong nhân dân theo quy chế dân chủ để xây dựng các thiết chế văn hóa cho cộng đồng trong những năm qua được nhân dân quan tâm hưởng ứng. Đến cuối năm 2017 đã có 137/149 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa (tăng 03 đơn vị so với năm 2016) đạt tỷ lệ 91,9%, việc xây dựng đời sống văn hóa trong tổ chức đoàn thể được quan tâm, đã có những phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên định kỳ, đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào sinh hoạt để xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ngày một khởi sắc.

     Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa được thi đua sôi nổi, đến nay đã có 98/100 đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 98%. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đơn giản hóa về thủ tục trong việc cưới; việc tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự an toàn xã hội…

     Bên cạnh những kết quả đạt được phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc xây dựng các điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ở một số xã phường còn thấp; sự tham gia thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân nhất là ở cơ sở chưa đồng đều; tính tự giác trong nhân dân, vai trò của trưởng thôn, buôn, tổ dân phố chưa được phát huy triệt để. Vẫn còn tình trạng nhân dân ở một số thôn, TDP tổ chức việc cưới, việc tang, mừng thôi nôi, nhà mới…với số lượng khách lớn, tổ chức trong nhiều ngày gây lãng phí, ảnh hưởng chung đến đời sống và gây bức xúc trong nhân dân. Một số lễ hội có lúc, có nơi lợi dụng các trò chơi dân gian để tổ chức hoạt động cờ bạc trá hình; một số mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở còn hoạt động chưa thực sự hiệu quả; hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp…

     Phát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Văn Hà – Phó Giám đốc Sở VHTT và Du lịch tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXD ĐSVH thị xã đã đạt được trong năm 2017 và nhấn mạnh thêm một số nội dung, thị xã cần quan tâm trong thời gian tới như: việc bình xét gia đình văn hóa, thôn, buôn, TDP văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa cần bình xét thực chất, không chạy theo thành tích; quan tâm chỉ đạo xây dựng thêm các nhà sinh hoạt thôn, buôn, TDP, quy hoạch trung tâm văn hóa các xã; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã trong thực hiện phong trào; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lồng ghép thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, hương ước, quy ước trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư…

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã phát biểu kết luận, bế mạc Hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị Ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã – trưởng BCĐ phát biểu yêu cầu các phòng Văn hóa thông tin và các phòng ban, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã, BCĐ phong trào trong năm 2018 thực hiện tốt một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

     1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa truyền thống đi đôi với thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Ngăn chặn, đẩy lùi và đi đến triệt tiêu văn hóa phẩm đồi trụy và các hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình, thôn, buôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

     2. Thực hiện tốt công tác bảo tồn văn hóa dân tộc có chọn lọc, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn; giữ gìn, phát huy văn hóa cồng chiêng, văn hóa bến nước, văn hóa nhà dài trong đồng bào Êđê, các loại nhạc cụ dân tộc, các làn điệu dân ca-dân vũ của các dân tộc, từng bước phục hồi các lễ hội truyền thống có tính nhân văn cao của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

     3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; huy động tối đa các nguồn lực xã hội để xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

     4. Nâng cao chất lượng phong trào và các hoạt động về công tác gia đình, trong đó cần chú trọng công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các giải pháp hỗ trợ can thiệp, củng cố và phát triển các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình tại các cơ sở.

     5. Thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

     Đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉnh quy định số 10-QĐ/TU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sử dụng thời gian làm việc không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, Đảng viên, Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh” và Quyết định số 534-QĐ/TU ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy Đăk Lăk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 10-QĐ/TU.

     Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng đối với 12 tập thể, 5 cá nhân, 12 hộ gia đình điển hình, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trong năm 2017.

 

Khen thưởng đối với các hộ gia đình tiêu biểu

 

Khen thưởng đối với các tập thể đạt thành tích xuất sắc

 

Khen thưởng đối với các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

 

Thùy Anh