Hội nghị sơ kết hoạt động Giáo dục đào tạo học kỳ I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018

Cập nhật lúc: 15:08 25/01/2018

     Sáng ngày 25/01/2018 Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả công tác giáo dục đào tạo học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018.

     Tham dự hội nghị có ông Y Nguyên Mlô – PCT HĐND thị xã; ông Nguyễn Văn Tài – PCT UBMTTQVN thị xã; ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã – chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị sơ kết còn có đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Lao động TBXH, hiệu trưởng trường PTDT Nội trú THCS Buôn Hồ, hiệu trưởng các trường trực thuộc, chủ các nhóm lớp mầm non công lập trên địa bàn thị xã.

 

Quang cảnh hội nghị

     Nhìn chung, trong năm 2017 UBND thị xã đã chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo thị xã triển khai thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 17/11/2014 của Thị ủy Buôn Hồ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành giáo dục đào tạo trong năm học 2017-2018.

     Trong học kỳ I năm học 2017-2018 đã triển khai quy hoạch, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn thị xã theo lộ trình đến năm 2020 và thực hiện việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn. Hiện nay, toàn thị xã có 56 trường học, 12 nhóm lớp mầm non, 45 điểm trường với hơn 19.489 học sinh. Toàn ngành có 1.602 cán bộ, viên chức, 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên, 81,15% giáo viên trên chuẩn.

     Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng lên, chất lượng vùng có đông đồng bào DTTS được cải thiện, khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng ven và trung tâm từng bước được rút ngắn; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng; các hội thi cho giáo viên và học sinh được tổ chức ở các bậc học đã được các trường tham gia tích cực và đạt được kết quả cao. Đã quan tâm thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất trường, lớp học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Đến nay có 26/56 trường được công nhận chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 46,42%.

     Kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018, ở bậc mầm non, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,54%. Ở bậc tiểu học, học sinh vào lớp 1 đạt 106,09% so với kế hoạch. Ở bậc THCS có 15,92% học sinh học lực giỏi, 32,95% học sinh học lực khá; 77,3% học sinh đạt hạnh kiểm tốt…

 

Ông Trần Ngọc Cẩm – Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã báo cáo tại hội nghị

     Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được trong học kỳ I năm học 2017-2018 vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số trường còn thiếu, chưa đồng bộ; một số xã, phường vùng ven vẫn còn tình trạng học lớp ghép bậc mầm non; chất lượng giáo dục toàn diện bậc học phổ thông còn hạn chế, chưa đồng đều giữa các vùng, các đối tượng học sinh; việc triển khai dạy Tiếng Anh bậc tiểu học còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định vẫn còn diễn ra, chưa được khắc phục triệt để; việc đổi mới chương trình giáo dục, phương pháp dạy học có mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu…

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã – chủ trì kết luận hội nghị

     Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục đào tạo thị xã thông qua báo cáo sơ kết công tác giáo dục đào tạo học kỳ I năm học 2017-2018 và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã – chủ trì hội nghị đã kết luận yêu cầu phòng Giáo dục Đào tạo thị xã, các phòng ban, đơn vị liên quan thị xã, UBND các xã, phường, các trường trên địa bàn thị xã trong học kỳ II năm học 2017-2018 tiếp tục tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện tốt Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 17/11/2014 của Thị ủy Buôn Hồ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành giáo dục đào tạo trong năm học 2017-2018.

     Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND thị xã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản về công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn; tiếp tục thực hiện việc rà soát, tham mưu UBND thị xã quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, chú trọng phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng ven. Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong mỗi nhà trường và Chỉ thị 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

     Phối hợp với các phòng ban liên quan và UBND các xã, phường tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm; tham mưu đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo. Các trường học trực thuộc trên địa bàn căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2017-2018, nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II để xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Thùy Anh