Hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã

Cập nhật lúc: 10:32 18/06/2018

     Ngày 15/6/2018, Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Bộ Chính trị “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

 

Đ/c Y Vinh Tơr – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ phát biểu khai mạc

     Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” cho thấy sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện Krông Buk trước đây, nay là thị xã Buôn Hồ đã đạt được nhiều kết quả tích cực và có sự chuyển biến về nhiều mặt. Nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong tình hình mới được nâng lên. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp ủy luôn coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đến nay, đa số cán bộ cấp thị xã và cơ sở cơ bản đạt chuẩn theo quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Việc nhất thể hóa chức danh thủ trưởng cơ quan, đơn vị là bí thư cấp ủy đã được các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành bộ máy tổ chức tinh gọn, chỉ đạo giải quyết nhanh, sát, đúng những vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị, phát huy tối đa năng lực lãnh đạo của người đứng đầu. Công tác phát triển đảng viên được các đơn vị quan tâm, chú trọng, hằng năm đều đạt chỉ tiêu giao. Số lượng, chất lượng đảng viên của đảng bộ thị xã không ngừng tăng lên từ 1.770 đảng viên khi mới thành lập thị xã, đến nay Đảng bộ thị xã có 3.287 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hằng năm đạt trên 80%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Chất lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 85%.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Đối với Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Qua 10 năm triển khai, thị xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 5,16%/năm; cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến theo hướng tăng dân tỷ trọng công nghiệp, thương mại – dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp ngày càng gia tăng; cơ giới hóa trong sản xuất được áp dụng rộng rãi. Thu nhập và điều kiện sống của người dân cũng từng bước được cải thiện, bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm. Một bộ phận người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sang các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, tạo nguồn thu nhập cao và ổn định cho gia đình. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân; phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng hạ tầng nông thôn đạt được kết quả và sức lan tỏa tích cực; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; hạ tầng kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường từng bước được cải thiện. Đến nay, toàn thị xã đạt 80/95 tiêu chí, tăng 60 tiêu chí so với năm 2011; bình quân chung đạt 16 tiêu chí/xã, tăng 12 tiêu chí so với năm 2011. Trong đó, xã Cư Bao và Ea Blang đã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Ea Siên đạt 17/19 tiêu chí, xã Bình Thuận đạt 14 tiêu chí và xã Ea Drông đạt 11 tiêu chí.

 

Đ/c Bí thư Thị ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho 04 đồng chí

     Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với 04 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, đồng chí Nguyễn Hữu Thuận – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã, đồng chí Y Cing Mlô – Trưởng phòng Kinh tế thị xã và đồng chí Phạm Ngọc Tiên – Bí thư Đảng ủy xã Cư Bao.

 

Nguyễn Đăng