Giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Cập nhật lúc: 13:55 24/09/2018

     Nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Buôn Hồ; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thị xã; từ ngày 13/9/2018 đến ngày 19/9/2018, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã do ông Đoàn Văn Tân - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã làm Trưởng đoàn, đã giám sát trực tiếp tại 04 đơn vị (gồm xã Bình Thuận, xã Ea Drông, xã Ea Siên và Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã) về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Đoàn giám sát làm việc với xã Ea Siên, nghe đại diện lãnh đạo UBND xã thông qua báo cáo tự giám sát của đơn vị

     Tại các buổi giám sát trực tiếp, các đơn vị chịu sự giám sát đã báo cáo cụ thể tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đánh giá từng tiêu chí; lộ trình đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới của từng xã, … Qua giám sát cho thấy Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết quả khả quan, như cơ sở hạ tầng nông thôn có bước phát triển rõ rệt về giao thông, thủy lợi, điện; trong giai đoạn 2016-2018, thị xã đã huy động 100.856 triệu đồng để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (Ngân sách Trung ương 3.280 triệu đồng; ngân sách địa phương 63.340 triệu đồng; đầu tư của doanh nghiệp 1.853 triệu đồng; lồng ghép 25.059 triệu đồng và đóng góp của người dân 7.324 triệu đồng). Tính đến thời điểm giám sát, trên địa bàn thị xã có 02 xã đạt 19/19 tiêu chí (đó là xã Ea Blang và xã Cư Bao); xã Ea Siên đạt 17/19 tiêu chí (Tiêu chí số 5 – Trường học và tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa chưa đạt); xã Bình Thuận đạt 17/19 tiêu chí (Tiêu chí số 5 – Trường học và tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa chưa đạt); xã Ea Drông đạt 11/19 tiêu chí (Tiêu chí số 2 – Giao thông; tiêu chí số 5 – Trường học; tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 – Thu nhập; tiêu chí số 11 – Hộ nghèo; tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất chưa đạt); toàn thị xã đạt 83/95 tiêu chí, bình quân chung 16,6 tiêu chí/xã.

     Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng như bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Cuối năm 2017, thị xã Buôn Hồ đã có 02 xã về đích nông thôn mới (xã Ea Blang và xã Cư Bao); dự kiến cuối năm 2018 sẽ có thêm 02 xã nữa đạt 19/19 tiêu chí (xã Bình Thuận và xã Ea Siên), vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại và khó khăn cần khắc phục như: Một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới còn đạt thấp (như: tiêu chí trường học, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa) do đòi hỏi nhu cầu về nguồn lực tài chính là rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách còn thấp, khả năng huy động trong nhân dân còn hạn chế; một số tiêu chí đã đạt nhưng còn nợ chuẩn; …

 

Ông Đoàn Văn Tân – Trưởng đoàn giám sát kết luận sơ bộ tại buổi làm việc với Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã

     Kết luận sơ bộ tại các buổi làm việc, ông Đoàn Văn Tân – Trưởng đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của các đơn vị chịu sự giám sát trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát cần tập trung khắc phục những tồn tại và khó khăn nêu trên, các đơn vị chịu sự giám sát cần xác định thực hiện đồng thời 03 nhiệm vụ chính về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới đó là: Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được nhưng còn nợ chuẩn; xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực đối với các tiêu chí chưa đạt để phấn đấu đến năm 2020 thị xã Buôn Hồ hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đối với các kiến nghị của các đơn vị chịu sự giám sát, Đoàn ghi nhận và sẽ chuyển đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

 

Lê Thị Liên