Giám sát "Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân" trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 08:01 28/05/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND, ngày 06/04/2018 của Ban Pháp chế HĐND thị xã giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn thị xã.

     Theo kế hoạch từ ngày 08/05/2018 đến ngày 17/05/2018, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã sẽ tiến hành giám sát tại 05 đơn vị, gồm: Ban tiếp công dân thị xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã; UBND phường Đạt Hiếu; UBND xã Bình Thuận.

     Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thị xã Buôn Hồ do đồng chí H’Blă Mlô - Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã làm Trưởng đoàn. Mời tham dự các buổi giám sát có ông Y Sem AYun – Phó chủ tịch HĐND thị xã, cùng các thành viên đoàn giám sát.

 

Đoàn giám sát tại Ban tiếp công dân thị xã

     Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có sự phối hợp của các cấp, ngành, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hằng năm, UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban và các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Bố trí trụ sở tiếp dân, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, niêm yết lịch tiếp dân, nội quy tiếp dân và các biểu mẫu về quyền và nghĩa vụ của công dân; quyền và nghĩa vụ của người tiếp công dân bảo đảm theo đúng quy định. UBND thị xã đã duy trì các buổi tiếp công dân định kỳ; các buổi tiếp công dân đều có lãnh đạo của Thường trực HĐND - UBND thị xã tham gia. Sau mỗi buổi tiếp công dân, UBND thị xã đều ban hành thông báo kết quả, xây dựng báo cáo gửi tới các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; có văn bản chuyển đơn, giao việc và đôn đốc các đơn vị xem xét, tham mưu hoặc giải quyết.

     Trong năm 2017, UBND thị xã thực hiện tiếp công dân 143 lượt người/131 vụ việc, tiếp nhận đơn thư là 265 đơn/265 vụ việc; trong đó có 139 vụ việc đủ điều kiện xử lý theo quy định của pháp luật và 126 vụ việc không đủ điều kiện xử lý. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã là 85 vụ việc, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường 31 vụ việc, đã chuyển đơn đến cơ quan khác có thẩm quyền là 23 vụ việc. Kết quả đã giải quyết xong 116 vụ việc, trong đó UBND thị xã giải quyết 85 vụ, UBND xã, phường giải quyết 31 vụ việc.

     Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận, đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn như: Việc tổ chức thực hiện các kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối kết hợp với các ngành chức năng trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; quy trình, thủ tục trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cấp xã, phường; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo nổi cộm trên địa bàn; một số đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo còn chậm so với thời gian quy định. Trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; việc xử lý các đơn vị, cá nhân trong việc chậm giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; ...

Một số hành ảnh giám sát tại các đơn vị

 

Đoàn giám sát tại phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

 

Đoàn giám sát tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã

     Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí H’Blă Mlô - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, gắn việc tiếp dân với việc tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường quản lý Nhà nước, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

 

Thi Sỹ