Đảng bộ Công an thị xã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương khóa XII và một số văn bản khác của Đảng

Cập nhật lúc: 10:05 01/06/2018

     Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Đảng ủy Công an thị xã Buôn Hồ đã tổ chức thành công Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương khóa XII, các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XII; các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình TCCS Đảng trong CAND; Kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một số văn bản khác.

     Qua một ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Nhiều văn bản quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy đã được triển khai, quán triệt cụ thể, như Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 15/11/2017 quy định về xử lý đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm dân vận chính quyền” 2018; Quy định số 95-QĐ/TW, ngày 16/8/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc CAND; Quyết định số 825-QĐ/TU, ngày 05/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ban hành Hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Hướng dẫn của Bộ Công an về nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị “về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” và nhiều văn bản quan trọng khác.

 

Đồng chí Cao Văn Cảnh – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Cảnh – Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: “Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, trong đó có tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND đặt ra vô cùng bức thiết. Mỗi cán bộ đảng viên Công an thị xã phải không ngừng học tập, thấm nhuần Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, vận dụng đúng đắn vào thực tế công tác. Đồng thời phải chủ động rèn luyện, xây dựng hình ảnh người đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an có bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, tận tụy phục vụ Nhân dân”. Đồng chí yêu cầu sau Hội nghị tại Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc, Chi bộ Công an các phường phải tiếp tục phổ biến, quán triệt đến mỗi cán bộ, đảng viên, đảm bảo 100% đảng viên nắm được nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Đảng.

     Đây là dịp sinh hoạt chính trị quan trọng trong bồi dưỡng nhận thức chính trị, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; từ đó tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tạo chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tại đơn vị.

 

Phan Thúy Hằng