Ban Tổ chức Hội thi thị xã Ban hành Thể lệ Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 trên địa bàn thị xã

Cập nhật lúc: 10:07 29/06/2018

     Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 trên địa bàn thị xã nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, các Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 và Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thị xã về thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn thị xã, Hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống, vụ việc phát sinh trong thực tế cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn toàn thị xã; qua đó, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ này. Thông qua Hội thi giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nắm bắt được thực trạng năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, qua đó đề ra các biện pháp để củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở địa phương trong tình hình hiện nay. Gắn Hội thi với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các đạo luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng như đời sống hàng ngày của người dân.

     Ngày 19/6/2016, Ban Tổ chức Hội thi thị xã đã ban hành Thể lệ Hội thi cụ thể như sau:

     1. Đối tượng dự thi

     24 Hòa giải viên tiêu biểu được Ban Tổ chức Hội thi các xã, phường hoặc UBND các xã, phường cử đại diện tham gia Hội thi (mỗi xã, phường 02 Hòa giải viên). Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi thị xã chọn 01 hòa giải viên đạt thành tích cao nhất, đại diện cho thị xã tham gia Hội thi cấp tỉnh.

     2. Nội dung, hình thức và trình tự Hội thi

     a. Nội dung thi:

     Tập trung vào nội dung quy định tại Khoản 2 Mục II Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 trên địa bàn thị xã (ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND, ngày 12/4/2018 của UBND thị xã Buôn Hồ) và Bộ câu hỏi do Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh phát hành.

     b. Hình thức và trình tự tổ chức Hội thi

     - Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa;

     - Các thí sinh dự thi sẽ bốc thăm số báo danh (SBD) để xác định thứ tự thi, nhóm thi trước khi khai mạc Hội thi;

     - Đối với phần thi giới thiệu và phần thi tiểu phẩm các thí sinh lần lượt thi như sau: Ban giám khảo sẽ bốc thăm chọn 01 trong số 24 thí sinh để thi đầu tiên; trước khi bắt đầu phần thi của mình thí sinh thi đầu tiên sẽ bốc thăm chọn thí sinh thi thứ hai; trước khi bắt đầu phần thi của mình, thí sinh sẽ bốc thăm chọn thí sinh thi thứ ba;…lần lượt cho đến thí sinh cuối cùng.

     - Đối với phần thi kiến thức, các thí sinh thi theo nhóm, bắt đầu từ nhóm có số thứ tự thấp đến cao (nhóm 1 đến nhóm 6). Trên cơ sở danh sách đăng ký dự thi, Ban Tổ chức Hội thi chia thí sinh thành 06 nhóm thi, gồm: Nhóm 1 có SBD từ 01 – 04, nhóm 2 có SBD từ 05 – 08, nhóm 3 có SBD từ 09 – 12, nhóm 4 có SBD từ 13 – 16, nhóm 5 có SBD từ 17 – 20 và nhóm 6 có SBD từ 21 – 24.

     - Hội thi cấp thị xã gồm có 03 phần thi, tổng điểm của 03 phần thi là 100 điểm, cụ thể như sau: Phần thi giới thiệu (10 điểm), phần thi kiến thức (50 điểm), phần thi tiểu phẩm (40 điểm).

     * Phần thi giới thiệu

     - Nội dung phần thi: Thí sinh giới thiệu ngắn gọn về bản thân, đơn vị, địa phương; đặc thù và tình hình công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương mình bằng các hình thức (thơ, ca, hò, vè,…) sinh động, hấp dẫn, thể hiện được bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương (thí sinh có thể huy động những người khác để hỗ trợ cho phần thi của mình).

     - Thời gian thi: Tối đa là 3 phút. Hết thời gian 3 phút, người dẫn chương trình sẽ ra hiệu lệnh và thí sinh phải kết thúc phần thi.

     - Điểm thi: Điểm tối đa của phần thi là 10 điểm.

     * Phần thi kiến thức (gồm trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và xử lý tình huống)

     Các thí sinh trong nhóm cùng ra sân khấu, lần lượt từng thí sinh theo thứ tự thi chọn 01 ô số trên màn hình, tương ứng với 01 gói câu hỏi gồm 04 câu (03 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận), thí sinh không được đổi lại gói câu hỏi. Các câu hỏi sẽ được trình chiếu trên màn hình, đồng thời được người dẫn chương trình đọc theo thứ tự từng câu.

     a) Đối với các câu hỏi trắc nghiệm:

     Sau khi người dẫn chương trình đọc xong từng câu hỏi, các thí sinh có tối đa 10 giây chuẩn bị. Kết thúc thời gian chuẩn bị, tất cả thí sinh trong nhóm cùng đưa ra phương án trả lời bằng hình thứ giơ bảng có ký hiệu A, B, C, D hoặc ký hiệu Đ (đúng), S (sai) tương ứng với sự lựa chọn của mình mà không phải giải thích. Sau khi đáp án được công bố, chuyển sang câu hỏi tiếp theo cho đến hết.

     - Điểm thi: Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 05 điểm

     b) Đối với câu hỏi tự luận:

     Sau khi người đọc chương trình đọc xong câu hỏi và có hiệu lệnh cho phép báo hiệu bằng cờ (hoặc bấm chuông), các thí sinh báo hiệu cờ (hoặc bấm chuông) nhanh để giành quyền trả lời. Thí sinh nào báo hiệu cờ (hoặc bấm chuông) trước thì sẽ được trả lời. Trong thời gian 15 giây nếu không có thí sinh nào báo hiệu cờ (hoặc bấm chuông) hoặc thí sinh đã báo hiệu cờ (hoặc bấm chuông) nhưng trả lời sai thì kết thúc gói câu hỏi.

     - Thời gian thi: Tối đa là 02 phút. Hết thời gian 2 phút, người dẫn chương trình sẽ ra hiệu lệnh và thí sinh phải kết thúc phần trả lời. Đáp án được trình chiếu lên màn hình sau khi thí sinh trả lời xong câu hỏi.

     - Điểm thi: Điểm tối đa của câu hỏi tự luận là 10 điểm, trả lời đúng ý nào được điểm ý đó, trả lời sai không bị trừ điểm.

     c) Đối với câu hỏi tình huống

     Kết thúc phần trả lời 4 gói câu hỏi của 04 thí sinh, 4 thí sinh trong nhóm cùng bốc thăm để xác định giám khảo đặt tình huống cho mình. Tình huống sẽ được giám khảo đọc và được trình chiếu trên màn hình. Thí sinh không được đổi lại tình huống.

     - Thời gian thi: Thời gian suy nghĩ và trả lời tối đa là 5 phút. Hết thời gian 5 phút, người dẫn chương trình sẽ ra hiệu lệnh và thí sinh phải kết thúc phần trả lời.

     - Điểm thi: Trả lời đúng ý nào sẽ được điểm ý đó, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa là 25 điểm; trong đó, điểm nội dung tối đa 15 điểm, điểm kỹ năng tối đa 10 điểm.

     - Trường hợp thí sinh trả lời đúng nhưng chưa đầy đủ ý (chỉ trả lời được dưới 70% ý so với gợi ý đáp án), trả lời sai hoặc không có câu trả lời thì Giám khảo đã đặt tình huống sẽ quyết định cho phép 3 thí sinh còn lại trong nhóm được báo hiệu cờ (hoặc bấm chuông) để trả lời bổ sung. Thí sinh nào báo hiệu cờ (hoặc bấm chuông) trước được giành quyền trả lời. Thí sinh trả lời bổ sung đúng ý nào sẽ được điểm ý đó, trả lời sai sẽ kết thúc câu hỏi. Thời gian trả lời bổ sung tối đa là 2 phút. Hết thời gian 2 phút người dẫn chương trình sẽ ra hiệu lệnh và thí sinh phải kết thúc phần trả lời bổ sung.

     - Đáp án được trình chiếu trên màn hình sau khi thí sinh trả lời xong tình huống.

     + Lưu ý:

     - Thí sinh phải tuân thủ hiệu lệnh được phép báo hiệu cờ (hoặc bấm chuông) từ người dẫn chương trình khi trả lời câu hỏi tự luận và trả lời bổ sung tình huống. Nếu tự ý báo hiệu cờ (hoặc bấm chuông) thí sinh sẽ mất quyền trả lời.

     - Khi viện dẫn cơ sở pháp lý để trả lời, thí sinh không phải nêu cụ thể điều, khoản, điểm của văn bản đó. Tuy nhiên, đối với Hiến pháp, Bộ luật, Luật, thí sinh phải nêu được tên loại và năm ban hành văn bản (ví dụ: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015,…). Đối với các loại văn bản khác, thí sinh phải nêu được tên loại, số, năm ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của văn bản (ví dụ: Nghị định số 15 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở).

     * Phần thi tiểu phẩm

     - Nội dung thi: Nội dung tiểu phẩm gắn liền với một tình huống, vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong các lĩnh vực pháp luật về dân sự, đất đai, môi trường, hôn nhân và gia đình, vi phạm pháp luật…phát sinh tại cộng đồng dân cư thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Tiểu phẩm được thể hiện bằng hình thức kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật, sân khấu khác phù hợp, đảm bảo có sự liên kết và thống nhất giữa chủ đề với nội dung, hình thức và thông điệp cần truyền tải. Trong tiểu phẩm thí sinh phải là nhân vật chính và được huy động những người khác tham gia tiểu phẩm (vai phụ).

     Kịch bản tiểu phẩm đăng ký dự thi phải được gửi cho Ban Tổ chức Hội thi thị xã (thông qua Phòng Tư pháp thị xã trước ngày 05/9/2018 để chấm điểm nội dung. Đơn vị nào gửi quá thời gian quy định sẽ bị trừ 5 điểm ở phần thi này.

     - Thời gian thi: Tối đa là 7 phút. Nếu quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm: cứ quá 1 phút, bị trừ 2 điểm từ điểm trung bình cộng của các giám khảo đối với phần thi này; thời gian được phép vượt tối đa là 2 phút. Hết thời gian cho phép, người dẫn chương trình ra hiệu lệnh và thí sinh phải kết thúc phần thi này.

     * Lưu ý:

     + 02 thí sinh của cùng 01 đơn vị xã, phường được dự thi cùng một tiểu phẩm; trong tiểu phẩm cả 02 thí sinh đều là nhân vật chính. Khuyến khích mỗi thí sinh dự thi 01 tiểu phẩm.

     + Thí sinh phải chủ động chuẩn bị cho phần dự thi như: Diễn viên, bố trí sân khấu, đạo cụ, nhạc đệm,…

     - Điểm thi: Điểm tối đa của phần thi là 40 điểm, trong đó:

     + Điểm nội dung tối đa là 15 điểm;

     + Điểm hình thức thể hiện, diễn xuất, đạo cụ, trang phục,…tối đa là 25 điểm.

     3. Thời gian tổ chức Hội thi

     Hội thi cấp thị xã diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20/9/2018 đến trước ngày 26/9/2018, thời gian cụ thể Ban Tổ chức Hội thi sẽ thông báo sau

     4. Phương pháp xét thưởng và cơ cấu giải thưởng

     - Phương pháp xét thưởng

     Được xét trên cơ sở tổng điểm thi của thí sinh đạt được ở cả 3 phần thi.

     - Cơ cấu giải thưởng Hội thi

     Ban Tổ chức Hội thi thực hiện trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại Hội thi, gồm:

     + 01 giải Nhất:                               1.500.000 đồng;

     + 02 giải Nhì, mỗi giải:                   1.000.000 đồng;

     + 03 giải Ba, mỗi giải:                    800.000 đồng;

     + 18 giải Khuyến khích, mỗi giải:  500.000 đồng.

     Ngoài các giải thưởng trên, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét và đề nghị UBND thị xã tặng giấy khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức Hội thi. Đối với việc khen thưởng này, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét và quyết định dựa vào các tiêu chí sau: Có tổ chức Hội thi; tuyên truyền về Hội thi; tỷ lệ thí sinh tham gia Hội thi thị xã; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về Ban Tổ chức Hội thi thị xã; gửi kịch bản tiểu phẩm, danh sách thí sinh về Ban Tổ chức Hội thi thị xã đúng thời gian quy định; kết quả đạt được của thí sinh tại Hội thi thị xã; có chương trình văn nghệ tham gia tại Hội thi; cổ động viên tham gia cổ vũ tại Hội thi;.….

 

Y Lar Mlô