Ban chấp hành Đảng bộ thị xã tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Cập nhật lúc: 07:23 27/12/2017

     Sáng ngày 26/12/2017, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) nhằm tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Phạm Đăng khoa, Tỉnh ủy viên, giám đốc sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, phụ trách địa bàn cùng các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy đã đã về dự, Đ/c Y Vinh Tơr - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

 

Đ/c Y Vinh Tơr - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

     Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018; công tác kiểm tra giám sát năm 2017, chương trình kiểm tra giám sát năm 2018; kết quả thực hiện sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW”.của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát với cơ sở, cùng với sự quản lý, điều hành có hiệu quả của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội, sự đồng thuận nỗ lực lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 6.367 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,3% so với năm 2016; thu cân đối ngân sách 104.600 triệu đồng, đạt 134% dự toán tỉnh giao,; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 2.124 tỷ đồng, đạt 102,12% kế hoạch, tăng 12,68% so với năm 2016. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, hiện đang đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Ea Blang và xã Cư Bao, công tác thu hút, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bước đầu đạt kết quả tốt. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được nâng lên,; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,0%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 8,34%. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng được tăng cường, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết thúc năm 2017 có 97,14% tổ chức cơ sở (TCCS) đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, không có TCCS đảng yếu kém. Toàn Đảng bộ có 91,35% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ so với tổng số đảng viên dự phân loại, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; kết nạp 176 đảng viên mới đạt 100,6% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; 80% tổ chức trong hệ thống chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thị xã phân loại chất lượng hoạt động trong năm đạt mức cao nhất.

     Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Y Vinh Tơr - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở cùng sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đ/c Bí thư Thị ủy yêu cầu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục xây dựng, phát triển thị xã Buôn Hồ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”; tập trung phát triển kinh tế bền vững và tăng trưởng cao; từng bước khai thác lợi thế so sánh, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xúc tiến đầu tư, tập trung huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới và nâng cao lượng của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Ngô Trung Việt