Thị ủy Buôn Hồ triển khai các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc: 08:52 28/03/2017

     Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng nhiều văn bản triển khai của Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã xác định đây là công việc quan trọng hàng đầu trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ thị xã, ban hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai thực hiện như Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 23/11/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 22/02/2017, hướng dẫn cụ thể một số nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập về Chỉ thị 05 và chuyên đề cho cán bộ đảng viên, với gần 3.000 lượt người tham gia học tập, nghiên cứu.

     Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, Thị ủy chỉ đạo các đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên với các hình thức như: tổ chức sinh hoạt thường xuyên và tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với công tác đánh giá tập thể, cá nhân.

     Đối với hình thức tổ chức sinh hoạt thường xuyên: Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ (nội dung sinh hoạt được lựa chọn trong các chủ đề Học tập và làm theo Bác của những năm trước đây, trên báo nhân dân, trên thông báo nội bộ, thông tin cơ sở...).

     Đối với sinh hoạt theo chuyên đề gắn với công tác đánh giá tập thể, cá nhân: Trong năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy bắt đầu triển khai việc sinh hoạt gắn với công tác đánh giá tập thể, cá nhân, cụ thể: đối với tập thể thì hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao ca ngợi về cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chủ tịch. Qua đợt sinh hoạt tổ chức tuyên dương gương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với Đảng bộ cơ sở: tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ ít nhất 01 lần/năm. Đối với các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: theo từng quý, đề ra nội dung sinh hoạt và tổ chức chức sinh hoạt. Căn cứ vào thời điểm tổ chức của từng đơn vị, Ban Tổ chức Thị ủy phân công Thị ủy viên phụ trách địa bàn về tham dự. Đối với cá nhân: trên cơ sở gợi ý của Thị ủy, các TCCS Đảng triển khai cho đảng viên và quần chúng đăng ký các nội dung làm theo gắn với cam kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, hàng tháng chi bộ tổ chức nghe đảng viên báo cáo việc thực hiện. Trong đó quy định các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, cấp ủy viên các cấp đăng ký học tập và làm theo trước. Qua đó, Thị ủy cũng xác định đây chính là điểm mới nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động trên địa bàn thị xã.

Sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ cở sở Cơ quan Thị ủy

     Để việc đăng ký có trọng tâm và đạt hiệu quả tốt nhất, Thị ủy cũng gửi các đơn vị mẫu tham khảo đăng ký của cá nhân trên 02 nội dung: Học tập và làm theo phong cách gần dân, trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành đạo đức công vụ gắn với cam kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ((1) Thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên mọi cương vị công tác; (2) bản thân không để suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (3) thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên; (4) không vi phạm Những điều đảng viên không được làm theo Quy định 47 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương; (5) thực hiện nghiêm túc Quy định số 10-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trong giờ làm việc”; (6) thực hiện nghiêm việc nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp).

     Bên cạnh đó, Thị ủy yêu cầu các TCCS Đảng, Mặt trận và các đoàn thể thị xã, các cơ quan tuyên truyền xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền, thảo luận và liên hệ nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng tổ chức, đơn vị, địa phương và cá nhân, đồng thời có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

     Hiện nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguyễn Thị Thanh