Những vấn đề cần quan tâm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vụ trang ở thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 07:19 16/11/2017

     Trong 5 năm qua (từ 2012-2017), thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trên về công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT). Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ - Đăk Lăk đã tập trung chỉ đạo các Tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, trọng tâm là Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/3/2013 của Tỉnh ủy Đăk Lắk về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) tiếp tục “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới”. Thị ủy đã ban hành Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 17/5/2013 để triển khai thực hiện.

 

Lực lượng dân quân thị xã Buôn Hồ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

     Hiện nay, toàn thị xã Buôn Hồ có 12/12 Đảng bộ xã, phường có chi bộ quân sự, với 100 đảng viên, trong đó có 04 chi bộ có cấp ủy. Qua hoạt động cho thấy mô hình Chi bộ quân sự xã có tác dụng, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp, chính quyền tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương; lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) và Dự bị động viên (DBĐV) ở các xã, phường đã thực sự là lực lượng nòng cốt, chủ động phối hợp, hiệp đồng với công an và các lực lượng có liên quan giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là ở các địa bàn trọng điểm về QP-AN. Các Chi bộ quân sự còn làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV và DBĐV, đưa tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV tính đến hết tháng 8/2017 đạt 20,3 %; có 100% chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường là Đảng ủy viên; 4/12 chi bộ quân sự có cấp ủy (đạt 33,3%); tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 12,4 %. (tăng cao hơn so với những năm trước đây), hàng năm đã tổ chức giáo dục chính trị cho 100% cán bộ, chiến sỹ DQTV, DBĐV theo đúng nội dung, chương trình đề ra, kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi. Trong 5 năm qua, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã đã phối hợp với Đảng ủy các xã, phường mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên trong LLVT, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy của lực lượng DQTV và DBĐV, đóng góp thiết thực vào việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

     Tuy nhiên Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn hoạt động, rút kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trong LLVT của thị xã 5 năm qua vẫn còn có những mặt hạn chế, tồn tại, đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, chưa thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBDV; công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa thường xuyên; chưa gắn việc xây dựng và hoạt động của tổ chức đảng với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; công tác tạo nguồn kết nạp đảng còn hạn chế, việc lãnh đạo tổ chức, hoạt động của các chi bộ quân sự chưa đồng bộ, chặt chẽ. Một số chi bộ Quân sự xã, phường chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác phát triển Đảng đối với DQTV và DBĐV; còn thiếu chủ động, chưa nhạy bén trong tổ chức thực hiện. Việc đảng viên xuất ngũ bỏ sinh hoạt đảng khá nhiều. Tỷ lệ chi bộ quân sự có cấp ủy và tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV so với mặt bằng chung của tỉnh còn thấp...vv. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên tại một số chi bộ quân sự có lúc chưa kịp thời; xác định nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự có nội dung còn chung chung, chưa cụ thể.

     Để bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới. Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

     1- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16- CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLDQTV, DBĐV trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 35- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự, xã, phường, thị trấn”; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/3/2013 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo thực hiện Kết luận số 41 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí Trung ương Đảng (khóa IX). Làm tốt công tác giáo dục chính trị nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng phòng chống âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

     2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lực lượng DQTV, DBĐV. Coi việc xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn dân, với vai trò trung tâm tham mưu của cơ quan quân sự. Tập trung xây dựng các đơn vị DQTV, DBĐV theo đúng Pháp lệnh, nhất là phải bảo đảm về số lượng và chất lượng; được quản lý, giáo dục, huấn luyện chặt chẽ, có trình độ chiến đấu cao; thực hiện phương châm: Xây dựng đơn vị dự bị động viên cấp đại đội có chi bộ, cấp tiểu đoàn có Đảng ủy. Trong huấn luyện tập trung, hằng năm đối với đơn vị DBĐV cần thành lập các tổ chức đảng, đoàn, quần chúng để sinh hoạt, học tập theo đúng quy định. Xây dựng lực lượng dự bị động viên phù hợp với số lượng, chất lượng nguồn và khả năng tạo nguồn động viên của địa phương. Gắn nhiệm vụ xây dựng các đơn vị dự bị động viên với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân.

     3. Gắn công tác xây dựng Đảng trong LLVT với việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tập trung củng cố, kiện toàn các chi bộ quân sự xã, phường đảm bảo về số lượng và chất lượng. Thực hiện việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ; đồng thời bố trí cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ quân sự được đi đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ quân sự và Ban chỉ huy quân sự xã, phường theo quy định. Chỉ đạo chặt chẽ việc duy trì nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

     4. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm trong lực lượng DQTV và DBĐV; xây dựng Trung đội dân quân có tổ đảng, chi bộ quân sự có cấp ủy, gắn với việc phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ. Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, nhằm bảo đảm cho đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường (Cấp trưởng, phó và dân quân thường trực) 100% là đảng viên. Chỉ huy trưởng 100% là cấp ủy viên.

     5- Các cấp uỷ Đảng trong LLVT thị xã tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp có chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, lựa chọn, tuyển dụng cán bộ từ quân nhân là đảng viên xuất ngũ cơ cấu vào hệ thống chính trị ở cơ sở.

     6- Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng trong LLVT trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu về lý luận và hành động, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gắn bó với quần chúng, thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo LLVT thị xã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Ngô Trung Việt