Ban Thường vụ Thị ủy

Cập nhật lúc: 14:55 29/08/2017

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ BUÔN HỒ

(KHÓA XV) NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Y Vinh Tơr

Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy

 

2.

Ngô Trung Việt

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

 

3.

Huỳnh Hưng

Phó Bí thư Thị ủy

 

4.

Phạm Phú Lộc

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

 

5.

Đoàn Văn Tân

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

 

6.

H’ Blá Mlô

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

 

7.

Nguyễn Văn Út

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

8.

Y Khiêm Niê Kđăm

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

 

9.

Lê Khắc Khiêm

UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

 

10.

Ngô Trung Hiếu

UVTV, Chủ tịch HĐND thị xã

 

11.

Nguyễn Đình Biên

UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã