Ban Thường vụ Thị ủy

Cập nhật lúc: 14:55 29/08/2017

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ BUÔN HỒ

(KHÓA XV) NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Y Vinh Tơr

Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy

 

2.

Ngô Trung Việt

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

 

3.

Phạm Phú Lộc

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

 

4.

Đoàn Văn Tân

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

 

5.

H’ Blá Mlô

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

 

6.

Nguyễn Văn Út

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

7.

Y Khiêm Niê Kđăm

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

 

8.

Ngô Trung Hiếu

UVTV, Chủ tịch HĐND thị xã

 

9. Võ Văn Dũng UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã