• 11:50 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 01 Năm 2018

Các mô hình kinh tế - Đòn bẩy của Chương trình Xây dựng Nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình mục tiêu quốc gia trong đó người dân đóng vai trò chủ thể. Nhân dân ở các xã là người trực tiếp tham gia, tuy nhiên đời sống của người dân ở các xã lại hầu...