• 12:00 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 01 Năm 2018
Tên Tài liệu
NQ 27 HDND TX Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
NQ 28 HDND TX Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
NQ 29 HDND TX Ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa III. nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
NQ 30 HDND TX Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017 Chi tiết
NQ 31 HDND TX Thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Chi tiết
NQ 32 HDND TX Tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017 Chi tiết
NQ 33 HDND TX Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017 Chi tiết
NQ 34 HDND TX Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 Chi tiết
NQ 35 HDND TX Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 Chi tiết
NQ 36 HDND TX Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 Chi tiết
NQ 37 HDND TX NAM 2016 Thông qua Đề án cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông thôn, buôn tại các xã, buôn tại các phường và đường hẻm tổ dân phố tại các phường vận dụng theo Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới từ... Chi tiết
NQ 38 HDND TX Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Buôn Hồ Chi tiết
NQ 39 HDND TX Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết