NQ 39 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:47 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2039%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021