NQ 38 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:48 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2038%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Buôn Hồ