NQ 37 HDND TX NAM 2016

Cập nhật lúc: 13:49 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2037%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Thông qua Đề án cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông thôn, buôn tại các xã, buôn tại các phường và đường hẻm tổ dân phố tại các phường vận dụng theo Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới từ nguồn ngân sách thị xã giai đoạn 2017-2020