NQ 36 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:49 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2036%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015