NQ 34 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:51 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2034%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017