NQ 33 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:52 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2033%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017