NQ 32 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:52 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2032%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017