NQ 31 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:55 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2031%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã