NQ 30 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:55 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2030%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017