NQ 29 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:56 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2029%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa III. nhiệm kỳ 2016-2021