NQ 28 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:56 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2028%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021