• 15:12 Thứ bảy , Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019
Tên Tài liệu
NQ 33 HDND TX Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017 Chi tiết
NQ 34 HDND TX Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 Chi tiết
NQ 35 HDND TX Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 Chi tiết
NQ 36 HDND TX Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 Chi tiết
NQ 37 HDND TX NAM 2016 Thông qua Đề án cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông thôn, buôn tại các xã, buôn tại các phường và đường hẻm tổ dân phố tại các phường vận dụng theo Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới từ... Chi tiết
NQ 38 HDND TX Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Buôn Hồ Chi tiết
NQ 39 HDND TX Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết