• 08:12 Thứ tư , Ngày 20 Tháng 03 Năm 2019
Tên Tài liệu
NQ 17 HĐND thị xã (29/12/2017) Kết quả Giám sát việc chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Chi tiết
NQ 16 HĐND thị xã (29/12/2017) Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Chi tiết
NQ 15 HĐND thị xã (29/12/2017) Kế hoạch vốn đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2018 Chi tiết
NQ 14 HĐND thị xã (29/12/2017) Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 Chi tiết
NQ 13 HĐND thị xã (29/12/2017) Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 Chi tiết
NQ 12 HĐND thị xã (29/12/2017) Tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2018 Chi tiết
NQ 11 HĐND thị xã (29/12/2017) Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
NQ 10 HĐND thị xã (29/12/2017) Bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
NQ 09 HĐND thị xã (29/12/2017) Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
NQ 27 HDND TX Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
NQ 28 HDND TX Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
NQ 29 HDND TX Ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa III. nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
NQ 30 HDND TX Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017 Chi tiết
NQ 31 HDND TX Thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Chi tiết
NQ 32 HDND TX Tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017 Chi tiết