Thị ủy Buôn Hồ

THỊ ỦY BUÔN HỒ

Số 474 – Hùng Vương – P.An Bình – thị xã Buôn Hồ

     Đảng bộ thị xã Buôn Hồ được thành lập theo Quyết định số 5460 – QĐ/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk về việc thành lập Đảng bộ thị xã Buôn Hồ và chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thị ủy lâm thời Đảng bộ thị xã Buôn Hồ, với 12 TCCS Đảng, 1.135 đảng viên của Đảng bộ huyện Krông Búk chuyển sang. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã có 37 đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ có 09 đồng chí. Đến hết năm 2014, Đảng bộ thị xã có 37 TCCS đảng, với trên 2.700 đảng viên; có 100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ và có đảng viên là người tại chỗ; 100% số trường công lập có chi bộ đảng.

     Những năm qua, mặc dù gặp phải những khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thị xã đều được duy trì và phát triển. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch Nghị quyết đề ra. Giáo dục, y tế, hoạt động văn hóa thể thao, khoa học công nghệ được chú trọng và có bước chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Cải cách hành chính tiếp tục được triển khai; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng cao.

     Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, Đảng bộ thường xuyên coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các TCCS Đảng TSVM, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; Đảng bộ thị xã nhiều năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, theo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng; chú trọng công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở.

     Quốc phòng, an ninh được tăng cường, công tác kiểm tra, nắm tình hình và trực sẵn sàng chiến đấu từ thị xã đến cơ sở được duy trì thường xuyên và nghiêm túc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được đẩy mạnh. Đã xây dựng, kiện toàn và duy trì hoạt động của 139 tổ quần chúng tự quản về an ninh trật tự tại 100% thôn, buôn của 05 xã.

     Trong những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Buôn Hồ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát huy truyền thống anh hùng, hăng hái tiến lên lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.