Thường Trực HĐND

Cập nhật lúc: 15:00 29/08/2017

CT, CÁC PCT TT HĐND THỊ XÃ

Ông Ngô Trung Hiếu

Chức vụ: UVBTV - Chủ tịch HĐND thị xã

Số ĐT: 05003.506.667

Email:

 

 

Ông Y Nguyên Mlô

Chức vụ: TUV - Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Số ĐT: 01696.548.256

 

 

Ông Y Sem Ayun

Chức vụ: TUV - Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Số ĐT: 0914.235.298

 

 

Bà H' Blă Mlô

Chức vụ: UVBTV; Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã

Số ĐT: 

 

Ông Đoàn Văn Tân

Chức vụ: UVBTV; Chủ nhiệm UBKT Thị ủy; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã

Số ĐT: