Ban Kinh tế - Xã hội

Cập nhật lúc: 15:01 29/08/2017

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ XÃ

  1. Ông Đoàn Văn Tân - Trưởng ban
  2. Bà Lê Thị Liên - Phó Trưởng ban
  3. Ông Nguyễn Thanh Hải
  4. Bà Kbuôr H’Quýt
  5. Bà H’Moan Mlô
  6. Ông Chu Văn Thành
  7. Ông Trịnh Minh Thủy