Hội Cựu chiến binh thị xã Buôn Hồ đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật lúc: 07:38 20/11/2017

     Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 03 – KH/TU ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 31/10/2016 của Tỉnh ủy Đăk Lăk và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 23/11/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Cựu chiến binh (CCB) Thị Xã Buôn hồ đã tổ chức quán triệt, học tập sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, hội viên, đồng thời xây dựng Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đến 17/17 tổ chức cơ sở hội và 136 chi hội trong thị xã. Hơn 1 năm qua, hội đã gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với đánh giá sơ kết thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời phát động phong trào thi đua về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; tổ chức ký kết giao ước thi đua trong các tổ chức cơ sở hội.

     Qua được học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hầu hết cán bộ, hội viên đã nhận thức và có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống và gương mẫu trong công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, quan hệ gần gủi với nhân dân để nắm được tâm tư tình cảm của họ đồng thời tác động tích cực đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từng cán bộ, hội viên đã đăng ký phấn đấu “Làm theo Bác”, xứng đáng với phẩm chất cao quí “Bộ Đội Cụ Hồ” đồng thời vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, qui định địa phương.

 

Đoàn đại biểu CCB thị xã Buôn Hồ tại đại hội đại biểu CCB tỉnh Đăk Lăk lần thứ VI

     Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội như: 100% cán bộ hội viên đã được học tập quán triệt các Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII), đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” được các Hội cơ sở hưởng ứng và tích cực tham gia; hội đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai phát động thi đua đăng ký học tập học tập, rèn luyện “Làm theo Bác” được 98,5% hội viên tham gia; tham gia phát động quần chúng tại 10 buôn đồng bào dân tộc thiểu số với số lượng lượt người tham gia là 1032 lượt người; tham gia đoàn của UBMTTQ và các đoàn thể thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị ở 4 xã, phường về huy động nhân dân đóng góp xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh đạt 100% kế hoạch; tham mưu cho Thị ủy xây dựng báo cáo và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; tổ chức sinh hoạt tư tưởng, tọa đàm chủ đề học tập năm 2017 với nội dung “Cựu chiến binh tham gia đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống biểu hiện “Tự diễn biến” tự chuyển hóa trong nội bộ và trong tổ chức hội CCB”, đây cũng là việc làm thiết thực để tuyên truyền và xác định trách nhiệm của Hội trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, đấu tranh với các tư tưởng tiêu cực, bất mãn, các đối tượng phản động trên địa bàn. Năm 2017, hội CCB thị xã đã ban hành được Nghị quyết chuyên đề triển khai xây dựng các mô hình điểm chi hội CCB tham gia tự quản về an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông, CCB tham gia tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, vận động cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Hội đã vận động xây dựng quỹ hội được 2.682,5 triệu đồng, bình quân 1.470,7 đồng/hội viên, vận động đóng góp quỹ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ cho 2 hội viên xây nhà với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; tặng 62 xuất quà nhân dịp xuân Đinh dậu cho 62 hộ nghèo và cận nghèo trong buôn kết nghĩa trị giá 12,5 triệu đồng, tặng 206 xuất quà cho các cháu buôn kết nghĩa nhân dịp tết trung thu trị giá 6.180.000đồng; tặng lưới bóng chuyền cho thanh niên trong buôn kết nghĩa giao lưu thể thao; ứng phân NPK trả chậm cho hội viên được 118 tấn, trị giá 590 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 46,75 triệu đồng; ủng hộ quỹ khuyến học 25,5 triệu đồng và thăm viếng đồng đội 22,8 triệu đồng; thực hiện việc quản lý vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội và 4 đơn vị kết nghĩa là 28,8 tỷ đồng, quản lý 28 tổ vay vốn với 1081 hộ vay, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống của hội viên trên địa bàn thị xã. Phối hợp với UBMTTQ và Công an Thị xã về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; gương mẫu và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực góp phần xây dựng xã, phường, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hội vẫn còn một số mặt tồn tại cần quan tâm khắc phục đó là: Một số cán bộ cơ sở hội chưa nêu cao trách nhiệm, đặc biệt là phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, công tác tuyên truyền còn hạn chế nên phong trào học tập “làm theo Bác” ở một số xã, phường, thôn, buôn, tổ dân phố hiệu quả còn hạn chế.

     Nhiệm vụ của Hội CCB thị xã Buôn Hồ thời gian tới là tiếp tục làm cho toàn thể Cán bộ - hội viên gia đình CCB nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện thật tốt chuyên đề năm 2017 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, từng cán bộ, Hội viên nêu cao trách nhiệm, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền; vận động cán bộ, hội viên tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phối hợp hoạt động giữa các tổ chức hội CCB với MTTQ và các đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên có hiệu quả, đem lại ý nghĩa thiết thực.

 

Ngô Trung Việt