Chi bộ Văn phòng Thị ủy sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc: 10:14 04/12/2017

     Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoa XII, chiều ngày 01/12/2017, Chi bộ Văn phòng Thị ủy đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 với chủ đề: Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của Văn phòng cấp ủy. Dự hội nghị có đồng chí Y Vinh Tơr, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư thường trực Thị ủy, đồng chí Huỳnh Hưng, phó Bí thư Thị ủy và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ (14 đồng chí). Đồng chí Nguyễn thị Ngọc Bích, Thị ủy viên, Chánh văn phòng Thị ủy, Bí thư chi bộ, chủ trì buổi sinh hoạt. Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn thị Ngọc Bích, Bí thư Chi bộ nêu mục đích của buổi sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy và đạo đức, tác phong của người cán bộ công chức, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành phong cách làm việc của Bác, góp phần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Phải thấm nhuần lời dạy của Bác: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết không đúng… Cho nên, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”. Như vậy, đội ngũ cán bộ văn phòng phải rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng và phải trung thực; phải là những người có trình độ chuyên môn, làm việc có tính chuyên nghiệp cao, có đủ năng lực tham mưu và phải có khả năng chỉ đạo, điều phối công việc.

 

Buổi sinh hoạt chuyên đề Chi bộ VP Thị ủy

     Tại buổi sinh hoạt, đảng viên trong Chi bộ còn được nghe 04 báo cáo tham luận, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Công tác Nghiệp vụ Văn phòng, công tác Công nghệ thông tin, công tác Lái xe, công tác văn thư lưu trữ; các tham luận, trao đổi đều nêu lên được vai trò, ý nghĩa và nhận thức đối với công việc được giao; quán triệt lời dạy của Bác, cán bộ, đảng viên khi được giao nhiệm vụ không nên suy bì xem công việc của mình có quan trọng hay không, đặc biệt với cán bộ, đảng viên làm công tác văn phòng, có người phụ trách những việc rất quan trọng như tham mưu giúp việc lãnh đạo, nhưng cũng có những người phụ trách những công việc đơn giản hơn như lái xe, phục vụ, văn thư lưu trữ. Phải xác định công việc nào cũng cần thiết đối với cách mạng, vì vậy khi đã làm việc gì dù gặp khó khăn, trở ngại cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; gắn công việc được giao với đạo đức công vụ và phong cách của người cán bộ, công chức; qua đó nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tự soi rọi lại, đánh giá mình và đề ra những giải pháp thiết thực nhằm hòan thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí tham luận còn chia sẻ, bày tỏ suy nghĩ, đưa ra những việc làm cụ thể của bản thân trong việc học tập và làm theo Bác.

     Thông qua đợt sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Sau khi tham gia thảo luận, Chi bộ đã thống nhất thông qua một số nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong thời gian đến, đó là: Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng ý thức tự giác học tập, rèn luyện, thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao; từng đồng chí đảng viên liên hệ với bản thân, đơn vị, gia đình để đi đến thống nhất chung về nhận thức và hành động, xây dựng bản đăng ký những việc làm cụ thể theo nội dung đã sinh hoạt gửi Chi ủy để theo dõi, giám sát; theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các đồng chí đảng viên chủ động, tự giác thực hành phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, nhất là những nội dung về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với chủ đề xây dựng Đảng về đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi bộ và cơ quan Văn phòng Thị ủy.

     Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Y Vinh Tơr, Bí thư Thị ủy đánh giá cao nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề và nhấn mạnh: Chi bộ Văn phòng Thị ủy cần tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề thường xuyên hơn; cán bộ, đảng viên cần bám sát vào chủ đề học tập của từng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm. Đồng chí mong muốn sau buổi sinh hoạt này, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động, biến hành động thành việc làm cụ thể của từng đảng viên trong Chi bộ.

 

Ngô Trung Việt