• 08:15 Thứ tư , Ngày 20 Tháng 03 Năm 2019

NQ 17 HĐND thị xã (29/12/2017)

Kết quả Giám sát việc chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã

NQ 16 HĐND thị xã (29/12/2017)

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016

NQ 15 HĐND thị xã (29/12/2017)

Kế hoạch vốn đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2018

NQ 14 HĐND thị xã (29/12/2017)

Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018

NQ 13 HĐND thị xã (29/12/2017)

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018

NQ 12 HĐND thị xã (29/12/2017)

Tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2018

NQ 11 HĐND thị xã (29/12/2017)

Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021

NQ 10 HĐND thị xã (29/12/2017)

Bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021

NQ 09 HĐND thị xã (29/12/2017)

Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021

TB 27 Dau gia tai san

Thông báo đấu giá tài sản (trụ sở làm việc UBND phường An Lạc cũ)

NQ 27 HDND TX

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

NQ 28 HDND TX

Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

NQ 29 HDND TX

Ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa III. nhiệm kỳ 2016-2021

NQ 30 HDND TX

Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017

NQ 31 HDND TX

Thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã