• 09:08 Thứ sáu , Ngày 24 Tháng 11 Năm 2017

TB 27 Dau gia tai san

Thông báo đấu giá tài sản (trụ sở làm việc UBND phường An Lạc cũ)

NQ 27 HDND TX

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

NQ 28 HDND TX

Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

NQ 29 HDND TX

Ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa III. nhiệm kỳ 2016-2021

NQ 30 HDND TX

Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017

NQ 31 HDND TX

Thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã

NQ 32 HDND TX

Tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017

NQ 33 HDND TX

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017

NQ 34 HDND TX

Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

NQ 35 HDND TX

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

NQ 36 HDND TX

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015

NQ 37 HDND TX NAM 2016

Thông qua Đề án cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông thôn, buôn tại các xã, buôn tại các phường và đường hẻm tổ dân phố tại các phường vận dụng theo Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới từ...

NQ 38 HDND TX

Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Buôn Hồ

NQ 39 HDND TX

Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021