Phòng Quản lý đô thị thị xã

Cập nhật lúc: 14:29 09/04/2018

I. Lãnh đạo

Ông Lê Đức Thành

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã

SĐT:

Email:

Ông Phạm Nam

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã

SĐT:

Email:

 

I. Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn