Phòng Kinh tế thị xã

Cập nhật lúc: 14:29 09/04/2018

I. Lãnh đạo

Ông Y Cing Mlô

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã

SĐT:

Email:

Ông Trần Hoài Thanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã

SĐT:

Email:

 

I. Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn