Phòng Dân tộc thị xã

Cập nhật lúc: 14:28 09/04/2018

I. Lãnh đạo

 

Ông Y Dhiểu Hmok

Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc thị xã

SĐT:

Email:

 

Ông Chu Văn Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng Dân tộc thị xã

SĐT:

Email:

 

I. Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn