Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

Cập nhật lúc: 14:29 09/04/2018

I. Lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Thạnh

Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

SĐT:

Email:

 

 

 

I. Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn